פרשת חוקת - הערות וחידושים

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

מי זה
הודעות: 2718
הצטרף: 22 דצמבר 2018, 21:10
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים

פרשת חוקת - הערות וחידושים

נושא שלא נקרא על ידי מי זה »

בפסוק (יט ג) ונתתם אותה אל אלעזר הכהן וגו'.
וברש"י (בפסוק כב בפירושו של רבי משה הדרשן) "ולפי שאהרן עשה את העגל לא נעשית עבודה זו על ידו שאין קטיגור נעשה סניגור".

ומשמע מפרש"י שאלעזר לא הסכים עם אהרן אביו שאמר לבני ישראל "פרקו נזמי הזהב", ולכן יכל נתמנה לעשות את הפרה. וזה לכאורה ההפך מהמושכל ראשון לפיו היה אלעזר צריך לשמוע לאהרן אביו, ובפרט שהוא היה בדרגת נשיא ישראל בהעדרו של משה.

ובספר שפתי כהן עה"ת כתב בזה"ל:
"וברוך היודע, אולי כשנעשה העגל לא היה שם אלעזר, כי כשראה חור הרוג נחבא. ועזרו ה' ולא נטמא באויר העגל כו', לזה ונתתם אותה אל אלעזר".
וכ"כ במדרש תלפיות ערך אלמנה (מובא בשם ספר לוחות הברית כ'מדרש', לא מצאתיו בשל"ה).

ויש לציין גם את דברי החתם סופר [תורת משה פרשת שמיני, עה"כ וייטב בעיני ה'] אשר בתו"ד כותב:
"וצ"ל דגם אלעזר ואיתמר לא נחשבו לזכאים כיון שגם המה היו בכלל שימותו, הגם דכתיב לא יומתו בנים על אבות, צ"ל שגם להם היה איזה חטא בעון העגל, אולי מפני ששתקו".
"אני אידיאליסט. אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני בדרך" (קארל סנדבורג)

מי זה
הודעות: 2718
הצטרף: 22 דצמבר 2018, 21:10
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים

Re: פרשת חוקת - הערות וחידושים

נושא שלא נקרא על ידי מי זה »

עוד בענין זה.

גור אריה (דברים ט כ):
"וכאן אף על גב דנדב ואביהו צדיקים היו, וכן אלעזר ואיתמר - שהיו ראוים לעונש אי לאו תפלת משה, מכל מקום היו משתתפין גם כן בחטא ישראל, שהרי כל ישראל עשו את העגל. ואף על גב שהם לא חטאו בעגל, העולם נדון אחר רובו כאילו חטאו הם גם כן. ולפיכך שייך שפיר שהיה "פוקד עון אבות על בנים" (שמות כ, ה), כיון דיש בהם גם כן מחטא העגל"


בס' עשרה מאמרות לרמ"ע מפאנו (מאמר הנפש - ח"א פי"ד):
"כי ע"כ נתייחסו לצדיק שהיה מזרע אלעזר כי בני אהרן גם המה ככל שאר הלוים שלא חטאו בו (בעגל)".
"אני אידיאליסט. אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני בדרך" (קארל סנדבורג)

מי זה
הודעות: 2718
הצטרף: 22 דצמבר 2018, 21:10
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים

Re: פרשת חוקת - הערות וחידושים

נושא שלא נקרא על ידי מי זה »

לא מקום זרע... ומים אין לשתות.jpg

והשאלה עולה מאליה, מדוע הקדימו ישראל להתלונן על העדר 'מקום זרע' לפני החסרון העיקרי 'ומים אין לשתות'.

וראיתי בספר 'אוצר חיים' שמביא בשם ספר 'קהלת יצחק' ביאור שהוא בדרך דרוש, אך עם אסמכתא נאה, וז"ל:
מסביר הרב יהושע- זליג מראצנאי, מ"מ במינסק הנה בין תיבת "לא ותיבת "מקום" יש קו מושכב מפסיק, להורות שיש ביניהם מה להבין, והכי פירושו:
ולמה העליתנו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, "לא" ר"ל: לא כוונתנו הוא מה שאנו אומרים כי הוא מקום רע, על אשר לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון, כי על זה לא דברנו מאומה, רק צעקתנו הוא: ומים אשר הוא דבר הכרח אין לשתות"!...
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.
"אני אידיאליסט. אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני בדרך" (קארל סנדבורג)

שלח תגובה