דף 2 מתוך 3

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 18 מרץ 2019, 00:15
על ידי חזקי
על הפסוק "מחה אמחה את זכר עמלק" כתב הגאון מוילנא, כל הגאולות נרמזות בתיבת אמח"ה. גאולת מצרים היתה על ידי א'הרן מ'שה ח'ור ה' יתברך שמו. נס פורים נעשה על ידי א'סתר מ'רדכי ח'רבונה ה' ית"ש. הגאולה העתידה לבוא במהרה בימינו תהיה על ידי א'ליהו מ'שיח ח' נסיכים ה' ית"ש.

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 20 מרץ 2019, 03:05
על ידי חזקי
הר נבו כתב:"על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור"
למה לא קוראים לפורים פור?
שאלה מצוינת שנדרשו אליה גדולי האחרונים ובעלי החסידות ואציע לך ממה שמצאתי מביאים בזה

בהבנה הפשוטה: באמת קראו ליום אחד "פור" אבל מכיוון שהיו כמה ימים "על כן קראו לימים האלה פורים – על שם הפור"
הבאר יוסף מאושרוב – ישנה עוד משמעות למילה "פור" בארמית זו מיטה - פוריא
ומכיוון והמפלה הסופית של המן נחרצה בשל נפילתו על מיטת אסתר כפי שמובא במגילת אסתר (פרק ז' פסוק ח'): "וְהַמֶּלֶךְ שָׁב מִגִּנַּת הַבִּיתָן אֶל בֵּית מִשְׁתֵּה הַיַּיִן וְהָמָן נֹפֵל עַל הַמִּטָּה אֲשֶׁר אֶסְתֵּר עָלֶיהָ וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ הֲגַם לִכְבּוֹשׁ אֶת הַמַּלְכָּה עִמִּי בַּבָּיִת..."
לכך נקרא שם החג פורים ברבים כיוון שהיו כאן שני דברים שהצילו:
1. פור=גורל , 2. פור=מיטה לכן פורים ברבים...

יערות דבש – בפועל המן הטיל פעמיים גורלות כדי לבדוק התאמה.
פור אחד עם 365 ימים, והפור השני עם 12 חודשי השנה. ברגע שיצא לו חודש אדר בגורל אחד והמספר 163 בגורל השני הבין המן שהתמה כזו מבשרת הצלחה...
כיוון שהיו כאן 2 גורלות (פור=גורל) לכן נקרא "פורים" ברבים.
שואל ומשיב – כדי לבדוק אמינות של גורל מבצעים אותו כמה פעמים. גם אצל יונה הפילו גורלות ובכל פעם יצא יונה, רק אז הבינו שהרעה היא בשל יונה.
גם המן הפיל פור פעם אחר פעם ובכל גורל כזה יצא י"ג אדר אז הבין המן כי זהו תאריך שבו ימצא הצלחה...
על מספר הפעמים שהטיל פור נקרא החג: "פורים" ברבים.


"על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. ומשמע שעיקר הנס תולה בזה. כי איך יקרא שם היום על דבר טפל שאינו העיקר. כי קשה הול"ל פור למה פורים. אך שגם גורל ישראל הי'. ואף כי לא הפילו פור. אך זה הפור שכשהגורל שלהם להשמיד לאבד כל היהודים. וזה א"א. ממילא נהפך לטוב וגורל שלהם הוא גורל שלנו באמת. רק שצריך תפלה וצעקה לישועתו ית'. וכ"כ בנוסח אשר הניא פור נהפך לפורים ע"ש. וזהו באמת גודל הנס שמה שהגורל מורה עליו הוא שהטבע צריך להיות כן. ומזה מוכח שלא הי' הצלת ישראל עפ"י טבע כלל רק בנס. וז"ש במדרש כי אגרת שלהם סתום להיות עתידים כו'. כי הגורל הי' רק שבזה היום צריך להיות דבר זה. ובאמת הי' צריך להיות כן כדי להיות נהפך לטוב. ונמצא שהוא ב' גורלות:
ואיתא במד' כי הי' מפיל גורלות על ימי השבוע ולא עלו לו והפיל על החדשים. וקשה מאחר שלא עלה על הימים מה תועלת בגורל חדשים. שע"כ צריך ליפול ביום מימי השבוע. אמנם הם ב' מספרים מספר ימי השבת נתלים בשבת. ושבת ניתן לישראל וקביעא וקיימא. ובזה אין שייכות להמן כלל. אך החודש נמסר לבני ישראל דכתי' החודש כו' לכם. שהם מקדשין החודש. והפי' שע"י ישראל ממשיכין התחדשות להטבע ג"כ. זה ההפרש בין שבת שלמעלה מן הטבע. וחודש הוא המשכת התחדשות לתוך הטבע עצמו. וזה היה עיקר שנאת המן הרשע היפוך משם צדיק שהוא ג"כ המשכת החיות להנבראים. ועל שם זה נק' צדיק חי. ורשע כמת שנפסק מן שורש החיים ומפריד הטבע מן החיות שלמעלה כנ"ל. וז"ש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. שמביאין האחדות גם בתוך פיזור. שהיו אז בגלות והעבודה בגלות היא למצוא נקודה האחדות גם בתוך הטבע. וע"ז חרה לו. וז"ש והחודש אשר נהפך שגם בבחי' התחדשות בתוך הטבע נעשה הנס. כי שם יש אחיזה לעמלק והמן. ונתהפך לטוב:" (שפת אמת ספר שמות – לפורים – שנת [תרל"א])

"..וזה כוונת המן שהפיל פור מיום ליום ומחדש לחודש, כפל הענין מיום ליום ומחודש לחודש צריך ביאור. וגם להבין מה שנאמר במגילה [ט, כו] כי על שם הפור נקרא שמו פורים, למה לשון רבים ולא פור לשון יחיד:
אבל הענין מבואר בגורלות שנהוג היה כך בין חכמי קדם, כי ודאי על גורלות פשוט אין לסמוך, כי פשיטא אם תשים בקלפי י"ב פתקאות, בכל אחד נרשם חודש אחד, פשיטא שיעלה על כרחך חודש אחד, וכמאמר עכן ליהושע (סנהדרין יג ע"ב) בגורלות אתה בא עלי, הפל גורל עליך ועל פנחס (אלעזר איתא לפנינו) ויעלה הוא או אתה, אבל יעשה הגורל כך, השנה שנ"ד ימים עושים שנ"ד פתקאות, ובכל פתק יום אחד, דרך משל, על הראשון א' ועל הב' ב' וכן כולם, עד שעל הפתק האחרון כותבים שנ"ד, ואלו שנ"ד פתקאות יהיו מונחים בקלפי, ואח"כ לוקחים י"ב פתקאות, וכותבים לכל אחד חודש מחדשי השנה, ע"ז ניסן וע"ז אייר וכן כולם, ומטילים אותם בקלפי שניה, ופושט ידו ולוקח מתוך קלפי שניה פתק אחד, ועולה דרך משל אדר, פושט שנית ידו ולוקח מתוך קלפי ראשון פתק של הימים, ואם עולה דרך משל פתק שעליו ק', הרי ששקר גורלו, כי יום ק' הוא בתמוז, כשתחשוב מניסן, ולפי גורל החדשים הוא אדר, והדברים סותרים ויש בה מהכזב. אך אם עולה בידו פתק שכתוב עליו ש"מ וכדומה, אם כן חשבון הימים ג"כ באדר, ונתכוונו הגורלות הימים והחדשים והן על אופנים מתחלפים, מזה נפשוט כי הוא גורל אמת ויש בו צדק. ולכך נאמר הפיל פור מיום ליום ומחודש לחודש, שהיו ב' גורלות, ולכך נקרא פורים לשון רבים, על שני גורלות, וזה נכון:
אך לא בזה לבד בטח המן, כי אם גם בחכמת כוכבים, ואמרינן בגמרא (מגילה יג,) כיון שגורל בא באדר שמח, ואמר הוא הוא הירח שמת בו משה, ולא ידע שבז' באדר מת משה ובז' באדר נולד משה ע"כ. ויש להבין מה זו שמחה והלא בכמה חדשים אמר, הואיל הגיעה בו צרה, חשש שלא יצליח, כי לא תקום בהם צרה פעמיים, גם למה ידע ממיתת משה ולא מלידתו, ועיקר קשה, מה בכך שנולד בז' אדר, כיון שמת בו איתרע מזלא, אם יזדמן שימות אביו ביום שנולד אביו לא יתענה, וזה אינו, כי הכל הולך אחר אחרון. אמנם נראה דגזר בניסן על אדר, והוא כי דעת רוב חכמי אצטגנינות כי מזל צומח כאשר ישלים הקפתו בעולם אזי תשקע צמיחתו, דרך משל, מי שמזלו צומח בתשרי, באלול הבא הוא סוף הקפתו, כי היקף בעולם לפי מהלך השמש שנה, אז ישקע, וחכמי תולדות אחרונים חולקים בזה, והמן היה מדעת הראשונים בתולדות, וישראל היה מזלם צומח בניסן כי אז נגאלו מיד צר, והלכו בנתיבה במים עזים, חשב ששקעה בירח אדר הבא, ולכך גזר על אדר, שהוא מזל שוקע מה שבניסן צומח, רק מי יאמר שהנכון עם דעת חכמים אלו, רק כי זה שהמן ידע שמשה מת בז' אדר, לא ידעו ממספר ישראל, רק היה מפורסם באמת יום מיתתו, כי זה איש משה היה שמו יוצא לסוף העולם, כי עשה פלאות וניסים אשר יבהלו כל הגוים מלפניו, מיתתו היתה ידועה לכל העמים, היה חרות על הלוחות יום ששקעה שמשו של ראש יהודים המשנה סדרי בראשית, ועוד היום, האומות שמכחישים בתורת משה ועובדי עכו"ם, מ"מ הפליגו בשבח משה, ואמרו שהיה חכם ומלומד בפלאות הטבע, לא קם איש לנגדו בגבורתו, מזה היה יודע המן ממיתתו:
אמנם יום לידתו היה טעות אצל גוים. כמבואר בקרא [שמות ב. ב] ותצפנהו ג' ירחים, ואחר כך שמתהו ביאור, ובאה בתי' בת פרעה ומצאתהו, ואמרה מילדי העברים זה ותחמול עליו, ואם כן בתיה וכל מצרים שמצאוהו לא חשבו שהיה הילד כבר עומד ג' ירחים, כי איך היה צפון זמן זה ולא ירגישו בו המצרים, וגם יהיה מת רק חשבו שזה יום או יומים נולד, ואם כן שפטו לידתו מיום מציאתו, וחשבו שסמוך למציאה נולד, וזה נתפרסם בין האומות, אבל אנחנו מתורת משה למדנו, שנולד ג' חדשים קודם מציאתו על שפת היאור, ואמרינן בגמרא דסוטה (דף יב ע"ב) כי מציאתו היה בכ"ח בניסן, כי בז' אדר נולד ואותו שנה מעוברת היתה, ולפ"ז הגוים שפטו כי משה נולד בניסן ומת באדר, וזה לראיה כחכמת התולדות הראשונים כנ"ל, שמזל הצומח בניסן שוקע באדר, כי בניסן נולד ובאדר מת, ולכך שמח שמחה גדולה, כי גם לישראל יקרה כזה, אבל באמת שקר הוא, כי בז' באדר נולד משה, כפי שכתוב בתורה, ולא מזל ניסן שוקע באדר, כדעת המן:
והנה עוד הטעם, כי בעל מנות הלוי הביא בשם רוקח ומדרש, כי משה אמר ליהושע בחר לנו אנשים [שמות יז, ט] שנולדו באדר שני, כי אז אין להם מזל ולא יחול עליהם כישוף, והנה ידוע כי גזירת המן היה על אדר שני, כמבואר בירושלמי מגילה [פ"א ה"ה] אותה שנה מעוברת היתה, ולכך קוראים המגילה באדר, ואם נתעברה קורין באדר שני. והנה כשתעיין במדרש ותרגום שני למגילה, תראה כי המן ימ"ש – תוצק צואה רותחת לתוך פיו – אמר שכל מעשה משה היה ע"י כישוף, וכן יהושע וכל מנהיגי ישראל דור ודור כולם היו מכשפים, וע"י כישוף הצליחו ולחמו נגד העמים, ואם כן היה המן ירא לנפשו מאי אהני ליה, בבוא היום יעשו כשפים ע"י מזלות ולא יהיה יכול להם שום אדם, אמנם בנפול הפור באדר שני, הוא הירח שאין בו מזל ולא יחול בו כישוף, שמח שמחה גדולה ואמר לריק יקומו וינחשו, והביא ראיה ממיתת משה, שהיה – לדעתו ימ"ש – גדול שבמכשפים, איך מת ולא עשה בכשפים לחיות, כאשר יאמינו הטפשים שיש ביד המכשפים לפעול להאריך ימים קרוב כימי אדם, אלא ודאי שמת באדר שני כנודע, כי משה מת באדר שני ושם לא הועיל כישוף, והוא לא ידע דלכך מת ביום שנולד, דהקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים וכו':" (ספר יערות דבש – חלק ראשון – דרוש ג)

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 20 מרץ 2019, 23:53
על ידי חזקי
והנה מפני שידעתי שאגרתי זאת תגיע אליך ביום שמחת הפורים, על כן לקיים משלוח מנות איש לרעהו, אכתוב לך מילתא דבדחותא על דרך ההלצה ששמעתי בילדותי מפי החסיד ר’ יוסקי הנזכר, בעת עלותו הבמתה לדרוש בפורים, כי שנים רבות היה רב דפורים בעירנו. ואף שאמר דבריו בדרך בדחותא וגיחוך, חביבין עלי שיחת חולין של תלמידי חכמים ישישים חסידים מדור הישן זקנים שבאותו הדור ששימשו לפני בעלי רוח הקודש. פתח ואמר, הנה איתה בש”ס (בבא מציעא כ”ג:) בהני תלת מילי עבידא רבנן דמשני במילייהו, ואחד מהם הוא בפוריא. והנה דברי רש”י ותוספות ז”ל דחוקים מאוד, כי היתכן שישאל צורבא מרבנן איש לרעהו דברים כאלה, וכל עין באמת וצדק יראה שהפירוש האמתיי והנכון הוא פירשו של הרב מהרש”א ז”ל (שם) כי מילת בפוריא פה היינו בפורים, כאומרם ז”ל (מגילה ז:) חייב איניש לביסומי בפוריא. אך ביאור המאמר נראה לי דאיתא בירושלמי (פרק ח דשבת) ר’ יונה לא הוי שתי מפסחא לפסחא והוי חזיק רישיה עד עצרתא. ולכאורה יש להבין מדוע לא דחק ר’ יונה את עצמו לשתות גם בפורים כי הרי חייב איניש לבסומי בפוריא וכו’. אך ר’ יונה סובר דתלמיד חכם לא ישתה בפורים עד דלא ידע כי יוכל לבוא לבזיון התורה, אכן מפני שהוא יוהרא להחזיק עצמו לתלמיד חכם, על כן אמרו שאם מושיטין לו כוס יין לשמחת פורים מותר לשקר ולומר שכבר שתה די. וזהו שאמרו דעבידי רבנן דמשני במילייהו בפוריא.
עוד פתח פיו בדרך הלצה, ואמר על דרך הצחות, הנה כתוב (אסתר א,כ) ונשמע פתגם המלך כי רבה הוא, דהנה באמת בדבר זה אם גם תלמיד חכם חייב לשתות עד דלא ידע וכו’, הוי בזה פלוגתא בין הירושלמי והבבלי, דהנה כבר אמרנו שר’ יונה שהיה מהאמוראים הירושלמיים סובר שאין לתלמיד חכם לשתות בפורים משום כבוד התורה, דאם לא כן בוודאי היה שותה בפורים כמו שדחק לשתות בפסח. אבל שיטת הבבלי אינו כן, כדאמרינן דרבה, שהיה מגדולי האמוראים הבבלים שתה עד דלא ידע, ומי לנו תלמיד חכם גדול יותר מרבה. ועל כרחך דרבה לא סבר לה להא דר’ יונה, (והנה הרי”ף פסק כרבה, אמנם רבינו אפרים תלמידו השיג עליו כמו שכתב הר”ן. והעניין לדעתי כי ידוע פלוגתת הרי”ף והרמב”ם, דהרי”ף סובר שכל מקום דאיפלגו הירושלמי עם הבבלי אזלינן בתר דברי הבבלי, אבל הרמב”ם סובר דאזלינן בתר ש”ס דירושלמי, ואם כן הרי”ף לשיטתיה שפיר פסק כהך דרבה), אלא סבירא דגם תלמיד חכם מחוייב לשתות עד דלא ידע.
והנה איתא בגמרא (קידושין דף ל”ג:) דכבוד מלך שקול ככבוד התורה, ולפיכך שלחה ליה ושתי לאחשורוש אבא שתי ולא רווי, כי היא היתה סוברת דמלך אסור לו לוותר על כבודו ולשתות לרוויה אפילובשמחה היותר גדולה, אבל אחשורוש פסק כרבה, שגם איש מכובד מותר לעת מצוא לשתות עד דלא ידע, ולפיכך אחר שעשה משפט כתוב בושתי, יצא פתגם המלך בכל מדינות מלכותו כי רבה הוא, דאתיה כוותיה דרבה, וקיימא לן להלכה כרבה ולא כרבי יונה, כי כן עבד עובדא בנפשיה ומעשה רב, וכיון דמלך מותר לשתות אם כן גם תלמיד חכם מותר לשתות, כדמבואר בריש פרק שבועת העדות דכבוד מלך וכבוד התורה שווין וכו’ וכו’. עד כאן דבריו בדרך בדיחותא.

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 20 מרץ 2019, 23:54
על ידי חזקי
דרשה לפורים - פרשת תצווה – פורים
נוהגים למנות "רב של פורים", האמור לדרוש בפני הקהל דרשה פרודית או סאטירית, גדושה הומור אך גם מלאה חכמה. זאת דרשה המתבטאת בפלפול חריף ואבסורדי, בקריאת מקורות בצורה מגוחכת, בציטוט מקורות שלא היו ולא נבראו. ועוד הלשון נטויה. אינני מועמד לכהן כרב של פורים, אך בחוצפתי הרבה ממנה את עצמי ל'פרופסור של פורים', המינוי מחייב אותי לשאת נאום חגיגי באקדמיה למדעים. יהיה זה נאום ארוך, ממנו אביא לפניכם כאן קטעים מספר בלבד.
אפתח את נאומי בקטע מספר הזוהר (ח"ג מז ע"ב; תיקוני זוהר כא) המלמד אותנו שלרב הַמְנונא התגלה "רזא דמילתא דשטותא" 'סוד דברי השטות'. הראי"ה קוק הדגיש את חשיבותו של סוד זה (שמונה קבצים, א, תל"ד). הוא אפילו דרש את השם התלמודי 'המנונא' כרומז לדג (נון בארמית, מכאן 'תמנון', 'אמנון' וכדו'), השואב מים החכמה דברי שטות אותם הוא חושף "לפני הצעת מילי דחכמתא". הקונטרסט שנוצר מאפשר לנו להבין טוב יותר את דברי החכמה. לפי הראי"ה הדבר רמוז בקהלת (ב, יג): "יִתְרוֹן לַחָכְמָה מִן הַסִּכְלוּת כִּיתְרוֹן הָאוֹר מִן הַחֹשֶׁךְ". מתוך הקונטרסט עם הסכלות ייוולד יתרון, הבנה עמוקה יותר של החכמה.
קהלת מוסיף: "הֶחָכָם עֵינָיו בְרֹאשׁוֹ וְהַכְּסִיל בַּחֹשֶׁךְ הוֹלֵךְ". הבנתי את עומק פסוק זה מתוך דבר חכמה ששמעתי. הקב"ה ברא את האדם, הסתכל בו וירא כי טוב, אך הוא, יתברך, רצה לברוא ייצור מושלם יותר, חכם, פיקח ושנון, בעל כאריזמה שסודות המדיה גלויים לפניו, שדעתו נשמעת כי 'עֵינָיו בְרֹאשׁוֹ'. הקב"ה עשה זאת וכך נולד הפרופסור. אלא שמשהו היה חסר. הלוא על כך למדנו זה עתה מהראי"ה. חסר הקונטרסט, שהרי מִן הַסִּכְלוּת – ייווצר – יִתְרוֹן לַחָכְמָה. או אז ברא הקב"ה, מלומד מפוקפק ש'עֵינָיו בעורפו'. אוויל וחסר טקט, בנאלי וחסר שארם. כך נולד הקולגה, עמיתו האקדמי של הפרופסור,
כדי לבטא את ה"פלונטר" בו אנו נתונים מאז, איעזר בסיפור ישן החביב עלי. מתהלכים ממנו גרסאות מפוקפקות, ולפיכך, אני שהייתי עד להתרחשויות, ארשה לעצמי לחזור על הסיפור בכל הדיוק שהמלים שברשותי יאפשרו. קולגה שלי, פילוסוף וחוקר מבריק גם במדעי הטבע, היה עד – באחד מביקוריו בתאילנד - לקרב צרצרים כשמסביב לזירה ציפו המהמרים בדריכות לתוצאות. לקרב תרנגולים היה הקולגה שלי רגיל, אך קרב צרצרים? הצרצרים ידועים באלימות שהם מפעילים לפעמים נגד בני מינם. אך הוא תמה, האומנם יכולים הצרצרים לקלוט את עידוד הצופים? לא סביר. או אז עלה בדעתו מחקר אותו כינה "פרויקט שלמה המלך" שהצליח לזכות במימון נדיב מהאקדמיה למדעים. הוא ניסה לבדוק אצל חרקים שונים מסדרת החַגְבָאים, אך בסופו של דבר בחר ב"משורר הדלות", הצרצר, ובייחוד בצרצרי השיחים (Gampsocleis gratiosa). הוא שידר אליהם אותות בגלים בטווח התדירויות שבין 200 הרץ לבין 3 קילוהרץ, שידורים הנקלטים על ידי הצרצרים. בהתחלה הוא רק הצליח לכנס צרצרות למעבדתו, אך אחרי ניסיונות רבים הצליח בעזרת מחולל האותות לתקשר עם צרצר, להניעו ולהקפיצו, ממש לשלוט עליו. או אז הוא עשה את הניסוי האולטימטיבי לעיני הקולגים, אני בתוכם. הוא הוליך את הצרצר אנה ואנה, וכדי להוכיח את מלוא שליטתו הוא תלש ממנו רגל אחר רגל, באחורי החל ובקדמיים סיים, והצרצר המשיך להישמע לו. כשתלש את הרגל הקדמית האחרונה הצרצר נעצר. הפרופסור לא הצליח שוב להניעו, או אז, הוא הכריז: הצרצר התחרש, ושוב אין הוא שומע את איתותי.
כמה חוכמה יש בסיפור זה! הוא מראה כיצד ניתן להסיק מסקנות אוויליות ממחקרים לכאורה מדעיים. יש והחכמה הופכת סכלות, ובכלל זה אף החכמה העממית הבריאה שבפתגמים ובאמרות הכנף. אסתפק בשני עדים. "זה מעניין אותי כשלג דאשתקד". כסילות נפלאה! השלגים דאשתקד, הם המים שאתה שותה היום. או הביקורת המתוחכמת: "הגמל הוא סוס שוועדה תכננה". סכלות והבלים! הגמל, ספינת המדבר היא בהמה מופלאה, העוזרת לאדם באקלימים בלתי אפשריים. ואולי יש יותר חכמה קולקטיבית בוועדות מאשר בתכנונו של שליט יחיד רב עוצמה? איך אמר פעם דב סדן: הצעירים חושבים שאתם נולדה חכמה, הזקנים – שהיא תמות אתם. שניהם טועים. ואולי גם אמרה זאת היא הבל.
אכן יש לנו הרבה מה ללמוד מסיפורים הומוריסטיים או מעין-הומוריסטיים. וזה מה שרציתי להוכיח. הגעתי לסוף העמוד, אך לא אסיים בלי להדגיש פרט שולי. איברי השמע של הצרצריים מצויים ברגלים מתחת למפגש בין השוקה (tibia) לבין עצם הירך. הצרצר התחרש.

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 05 מאי 2019, 23:27
על ידי משולש
אני לא יכול לכתוב בפורום לדעת,
אז בינתיים זה אשכול הבדיחות החדש שלי.

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 05 מאי 2019, 23:37
על ידי משולש
למה מלבישים מת בקיטל?
כדי להזכיר לו יום הנישואין....

***

אוף! איזה מכונית דפוקה.
הכל חורק ומצפצף חוץ מהצופר!!
(וי"ג אחרת על מטבח הישיבה: הכל דפוק חוץ מהשניצלים.)


***

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 05 מאי 2019, 23:41
על ידי משולש
מה השירה של היתוש?

רבונו של עולם לאמיר מאכן א בייט.


(לקוח מהשיר המפורסם בשם ר' לוי יצחק: "רבונו של עולם בא נעשה עיסקה", אבל "בייט" זה גם לנשוך באנגלית).

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 05 מאי 2019, 23:43
על ידי משולש
חבר שלי סיפר לי שיש לו טכנולוגיה חדשה שמתריעה לו כל פעם שהוא נוסע מהר מידי או עושה סיבובים חדים מידי וכל מיני דברים כאלו.
קוראים לזה:


אשתו...

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 05 מאי 2019, 23:47
על ידי משולש

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 06 מאי 2019, 12:04
על ידי משולש
סיפור אמיתי:
יהודי התקשר להצלה וביקש שיבואו בעוד עשר דקות.
למה עשר דקות??

הרופא אמר לו שמסוכן לו לאכול שמאלץ הערינג אבל הוא מאוד אוהב, ועכשיו הוא לא מצליח להתגבר על עצמו והוא הולך לאכול ושהצלה יבואו בעוד עשר דקות לעזור לו.

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 06 מאי 2019, 12:06
על ידי משולש
אחד אמר לחבירו: היום קראתי ספר מאוד עצוב.
- איזה ספר?
- פנקס השיקים שלי...

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 06 מאי 2019, 12:10
על ידי משולש
למה המציאו שוקולד לבן?
כדי שגם לכושים יהיה ממה להתלכלך...

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 06 מאי 2019, 12:23
על ידי משולש
אחד היו חוזרים לו כל הזמן שיקים ואנשים היו מפסידים בגללו עמלת החזר שיק.
בסוף הוא החליט לרשום על כל שיק עשרים ש"ח יותר ממה שצריך כדי לכסות גם את העמלה...

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 06 מאי 2019, 12:24
על ידי משולש
אחד היה מתקשה כל פעם למצוא את המעיל שלו בבלגן של המעילים במתלים של בית הכנסת.
מה עשה?

היה אומר כל פעם: "אמר ר' בנימין וכו'".

בסוף הוא היה מוצא את המעיל של רבי בנימין...

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 06 מאי 2019, 12:32
על ידי משולש
מישהי איבדה עוגה באוטובוס.
תלתה מודעה שהמוצא הישר יחזיר בטלפון...
למחרת מתקשרת מישהו שהיא מצאה את העוגה ורוצה לדעת את המתכון...

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 06 מאי 2019, 20:19
על ידי משולש
סוחר עם הארץ התעשר וקנה מקום במזרח ליד הרב.
יום אחד פנה העשיר לרב היושב לצידו: יש לי שאלה בעניין קרי"ש.
- מה השאלה?
- מה קשור עשיו לקריאת שמע?

הרב לא הבין: על מה אתה מדבר?
- ונתתי עשיו בשדך לבהמתך.

אמר לו הרב: שאלת שאלה עמוקה, והתשובה עליה היא כך, באמת עשיו אין לו שום שייכות לקריאת שמע, אבל מה, הוא קנה שם מקום ונכנס...

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 06 מאי 2019, 20:23
על ידי משולש
ילד שאל את אבא שלו (אחרי אמירת הלל) "אבא, למה כתוב "הים ראה - וינס הירדן" מדוע הירדן נס אם הים ראה?
האבא לקח סידור וניסה לחפש תשובה, חיפש חיפש, לבסוף קרא בתרועת ניצחון: "הנה, זה בדיוק השאלה של דוד המלך!! "מה לך הים - כי תנוס הירדן"...

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 07 מאי 2019, 21:58
על ידי משולש
אחד זרקו עליו אבנים קטנות של חצץ. שאלו אותו: למה הוא זרק עליך?
אמר להם: עשיתי לו טובה קטנה, אז הוא זורק עלי אבנים קטנות. אם הייתי ח"ו עושה לו טובה גדולה הוא היה זורק עלי אבנים גדולות.

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 07 מאי 2019, 22:06
על ידי משולש
בחור התחיל לרקוד ולעשות שמח בר"ח אדר.
אמר לו הראשישיבה, מה זה?
אמר הבחור: אני מקיים "מרבין בשמחה"
אמר רה"י: הכוונה שם שמרבין בלימוד תורה שמשמח.
אמר לו הבחור: אין בעיה, אבל שהראש ישיבה יזכור את זה גם בר"ח אב...

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 07 מאי 2019, 22:09
על ידי משולש
כשאומרים לגבר משהו זה נכנס באוזן אחת ויוצא באוזן השניה.
כשאומרים לאשה משהו, זה נכנס באוזן אחת ויוצא דרך הפה...

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 07 מאי 2019, 22:13
על ידי משולש
אי אפשר להתחפש לאדמו"ר,
מה יעשה? ילבש קאלפיק ובעקיטשע ואבנט רחב?
אז הוא כבר יהיה אדמו"ר אמיתי...

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 08 מאי 2019, 01:48
על ידי אני פה
משולש, לא כל יום פורים, בטח לא בחודש אייר...

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים

נשלח: 08 מאי 2019, 09:58
על ידי משולש
טוב, הורדתי את המילה פורים מהכותרת של ההודעה הזו, אבל אני לא יכול לערוך יותר.

פעם הגיע שודד לחנות פיצה: תביא ת'כסף או ת'חיים!!
עונה לו המוכר באדיבות: לארוז לך או שאתה אוכל כאן??

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 08 מאי 2019, 10:05
על ידי משולש
המחקרים מראים שאחד מתוך ארבעה אנשים יש לו הפרעות נפשיות.
אז אם יש לך שלושה חברים נורמלים כנראה שאתה המשוגע.

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים

נשלח: 08 מאי 2019, 10:07
על ידי משולש
איך אומרים קול של ילד בעברינגליש?
כל בו...

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים

נשלח: 09 מאי 2019, 22:03
על ידי חזקי
משולש כתב:
08 מאי 2019, 09:58
טוב, הורדתי את המילה פורים מהכותרת של ההודעה הזו, אבל אני לא יכול לערוך יותר.

viewtopic.php?f=9&t=15331#p501221

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 09 מאי 2019, 22:11
על ידי חזקי
משולש כתב:
06 מאי 2019, 12:10
למה המציאו שוקולד לבן?
כדי שגם לכושים יהיה ממה להתלכלך...
גזענות מצחיקה..אהבתי

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 09 מאי 2019, 23:39
על ידי משולש
זקן אחד הלך לפגישת מחזור.
כשהוא חזר הוא אמר: "לא זכור לי שהיו כל כך הרבה פיליפינים בכיתה שלנו"...

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 10 מאי 2019, 02:33
על ידי משולש
איש אחד נולדה לו שלישיה,
שאלו אותו: איך קראת לראשונה?
אמר להם: ורד, כי בדיוק נפל עליה ורד.
- ומה עם השניה?
- קראתי לה שושנה, כי בדיוק נפל עליה שושנה.
- והשלישית איך קוראים לה?
- פסנתר, כי נפל עליה פסנתר, זכרונה לברכה...

Re: וורטים ומילי בדיחותא תורניים לפורים

נשלח: 11 מאי 2019, 21:36
על ידי משולש
שוטר תופס נהג באמצע הדרך, ומבקש רשיון נהיגה.
אומר לו הנהג בכעס:
אני לא מבין אתכם!! אתמול לקחתם לי את זה והיום אתם רוצים את זה שוב???