פרשת פקודי - שאלות הערות וורטים וחידושים

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 1 פעם

פרשת פקודי - שאלות הערות וורטים וחידושים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"כל הזהב העשוי למלאכה ... וכסף פקודי העדה ... ונחושת התנופה". 'זהב' כנגד אברהם אבינו, שנבחן בכבשן האש, שהוא אדום כזהב. 'כסף' כנגד יצחק אבינו, שנצרף ככסף על גבי המזבח בשעת העקדה. 'נחושת' כנגד יעקב, שאמר לו לבן "ניחשתי ויברכני ה'". (בעלי התוס' ל"ה ל"ב)
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 1 פעם

Re: פרשת פקודי - שאלות הערות וורטים וחידושים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד ע"פ משה וגו' (לח כא)
יש להבין מדוע חוזרת התורה ואומרת שהיה זה ע"פ משה, הלא כבר ידענו שכל מה שנעשה היה על פי משה. בספר תוצאות חיים (אמסטרדם
תקכד) כתב לפרש שהנה בפרשה זו מנה משה את משקל כל נדבות המשכן כמו שמציין רש"י כאן, וקשה מדוע מנה אותם משה מאחר וקיי"ל בגמ' תענית ח: שאין הברכה מצוייה אלא בדבר הסמוי מן העין, אך יש לפרש שעשה זאת משה כדי להוציא את עצמו מן החשד בפני הבריות, שלא יחשדוהו שנטל לעצמו מן הנדבות, ונמצא שע"י שמנה את הנדבות קיים את והייתם נקיים מה' ומישראל.
ועפי"ז יל"פ את המקרא כך: "אלה פקודי המשכן" ר"ל אלה מניינן של נדבות המשכן, וקשה מדוע בכלל מנה משה והרי אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין ולא בדבר המנוי, ולזה ממשיך המקרא "משכן העדות אשר פקד ע"פ משה", ר"ל שבדוקא מנה משה כדי שתהיה עדות לכל ישראל מפקידתו ומנייתו של משה שלא נטל מאומה, והוציא בזה את עצמו מן החשד.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 1 פעם

Re: פרשת פקודי - שאלות הערות וורטים וחידושים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

ויעש משה ככל אשר צוה ה' אותו כן עשה ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד בחודש הוקם המשכן (מ טז-יז)
רבי שלמה קלוגר בספרו אמרי שפר העיר: שלכאו' פסוק זה דויעש מיותר, שהרי מיד סמיך ליה שבאחד לחודש הוקם המשכן, וא"כ פשיטא שעשה משה כאשר נצטווה שהרי אל"כ לא היה קם המשכן. אך יש לפרש שבאמת מקרא ד"ויעש משה" נאמר על דבר אחר, ובהקדם דאיתא בחז"ל שדורשים בהלכות הפסח ל' יום קודם הפסח, ושיטת כמה פוסקים דה"ה בכל יו"ט שדורשים ל' יום קודם בהלכותיו, ודין זה נלמד ממשה רבינו שדרש בהלכות פסח שני ל' יום קודם לפסח שני, שהרי משה רבינו עמד בפסח ראשון והזהיר על פסח שני, ולפי"ז יש לפרש כך אף לגבי הקמת המשכן, שנצטווה משה שיקום בא' ניסן, ומסתמא היה עומד משה ל' יום קודם הקמתו, דהיינו בא' אדר, ודורש לישראל על הקמתו, וכמו שעשה בפסח שני. מעתה יש לפרש שעל זה נאמר קרא ד"ויעש משה", שאף כאן עשה משה כמו לגבי פסח שני שדרש ל' יום קודם הקמת המשכן את עניני המשכן, ואח"כ סמיך שאכן באחד לחודש ניסן קם המשכן, וא"כ מקרא ד"ויעש משה" אינו מיותר מפני שלא נאמר על הקמת המשכן, אלא על שדרש ל' יום קודם את עניני הקמתו
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 3 פעמים

Re: פרשת פקודי - שאלות הערות וורטים וחידושים

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

מובא גם כי באו לכפר על כדלהלן:
זהב כנגד חטא העגל (עגל הזהב)
כסף כנגד חטא מכירת יוסף (נמכר בעשרים שקל - עשרים גרה השקל)
נחשת כנד חטא הנחש הקדמוני (נחש / נחשת)
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 1 פעם

Re: פרשת פקודי - שאלות הערות וורטים וחידושים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"אלה פקודי המשכן משכן העדות" לח, כא.
בעיר אחת, גר עשיר גדול בעל נכסים רבים, ולו בת יחידה כלילת המעלות. חיפש העשיר חתן לבתו ומצא בחור מופלג בתורה וביראת שמים, אלא שהיה הבחור עני בין עניים. הביט העשיר על מעלותיו של הבחור, ונוכח כי אין כמותו בכל העיר, על כן החליט כי אותו יקח לחתן. כעבור ימים אחדים, נערכו התנאים ברוב פאר והדר. בעיצומה של השמחה, פנה אביו של החתן אל אבי הכלה ושאל: מנהג מקובל בעת כתיבת התנאים להתחייב על סכום כסף כבטחון לקיום התנאים. האם גם אתה מוכן להתחייב כן? ודאי – השיב העשיר – אני מתחייב לתת סך של עשרים זהובים
כעירבון לקיום התנאים. מדוע אין העשיר מבקש גם הוא דמי בטחון ממחותנו העני? שאל אחד הקרובים את רעהו. שוטה שכמותך! – השיב האיש – האם העני יצא מדעתו עד כדי כך שיבטל שידוך עם עשיר כזה? האם צריך עירבון לכך?... לימים ביטל העני את השידוך!... כן הוא גם הנמשל – אמר המגיד מדובנא – המשכן הוא כעירבון שנתן הקדוש ברוך הוא לבני ישראל על קיום הבטחתו לבנות להם את בית המקדש השלישי לעתיד לבוא, אבל מאת בני ישראל לא ביקש מאומה כעירבון, שהרי לא יעלה על הדעת שהם אלה שיפרו התקשרות כזו עם מלכו של עולם! אולם, למרבה הבושה, דוקא בני ישראל הם אלה שהפרו את הקשר כאשר הם חוטאים כלפי הבורא יתברך. וזה – סיים המגיד – מה שכתוב בנחמיה א, ז "חבל חבלנו לך" בני ישראל לקחו משכון מאת הקדוש ברוך הוא, אולם נתהפך הדבר, "ולא שמרנו את המצות ואת החקים ואת המשפטים אשר צוית את משה עבדך"!...
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 1 פעם

Re: פרשת פקודי - שאלות הערות וורטים וחידושים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"משכן העדות"
שלושה דברים נקראו עדות. א. משכן ב. ארון ג. לוחות.
ראשי תיבות שלהם הוא 'מלא'. וזה שאומר הפסוק בפרשתנו וַיְכַס הֶעָנָן אֶת אֹהֶל מוֹעֵד וּכְבוֹד ה' מָלֵא אֶת הַמִּשְׁכָּן. השכינה שרתה על "מלא", משכן, לוחות, ארון. עד כאן דברים שקראתי.

וחשבתי לבאר את הענין בג' דברים הללו שנקראו 'עדות', שכל אחד מהם בא לרמז על שכבה מסוימת בעם ישראל.
הלוחות אלו תלמידי החכמים. הארון אלו מחזיקי התורה [לוחות הברית הונחה בארון העדות] והמשכן אלו כלל ישראל. [המשכן בנוי ממגוון חומרים פשוטים כמו נחושת ויקרים כמו זהב, וכך עם ישראל מכיל בתוכו מכל הסוגים]

מסכימים?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

שלח תגובה