פרשת ויקהל - שאלות הערות וורטים

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

פרשת ויקהל - שאלות הערות וורטים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

ה'תפוחי חיים': 'ויקהל' הם ראשי תיבות - 'וביום השביעי יהיה לכם קדש', מדוע? מפני שעל ידי ה'ויקהל' – על ידי שבאים אנשים לשמוע את הדרשה, 'יהיה לכם קדש' – על ידי כך הופכת השבת ל'קדש''
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת ויקהל - שאלות הערות וורטים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

ושמרו בני ישראל את השבת (לא, טז): מסופר על ר' בונם שלא היה ישן בשבת שאלו אותו, הכיצד, הרי שינה בשבת תענוג? אמר להם, ראיתם מימיכם ששומר ישן במשמרתו? והרי כתוב 'ושמרו' בני ישראל את השבת. (צפיחית בדב"ש(

חסיד בא לאדמו"ר ואומר לו: "כבוד הרב, שמעתי שלקפל טלית זה סגולה לשלום בית ..." הרב ענה לו: "לקפל שרוולים ולעזור לאשה זה סגולה יותר טובה..."
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת ויקהל - שאלות הערות וורטים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

אומר הספר 'בת עין' בשם ה'תולדות יעקב יוסף', מחטא הע'ג'ל' נשאר לנו שלושה דברים: ע'ריות, ג'זל, ל'שון הרע. התיקון לכך הוא "עַל שְלשָה דְבָרִּים הָעוֹלָם עוֹמֵד, עַל הַתוֹרָה, וְעַל הָעֲבוֹדָה, וְעַל גְמִּילּות חֲסָדִּים".
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת ויקהל - שאלות הערות וורטים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

בספר "מחמדי שמים" כותב (פרשת ויקהל), שמסכת שבת פותחת במילים: "יציאות השבת שתים שהן ארבע" לרמוז לאדם: אם תוציא לכבוד שבת שתיים – תקבל ארבע.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת ויקהל - שאלות הערות וורטים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"לא תבערו אש בכל מושבותיכם". ידועים דברי הזוהר שאזהרת התורה כאן כוללת לא תבערו אש הכעס. ומאריכים בזה בספרים.
ראיתי דבר יפה. הנה כל כעס תלוי בשני אנשים [אדם שפוי לא כועס על קיר...] והיצר הרע ביניהם. בגימטריה כעס כפול 2 עולה 300 בצירוף 1 שהוא היצר הרע עולה 301 כמנין "אש". ועל זה מזהירה התורה בלשון רבים "לא תבערו" משום שאש הכעס בוערת דווקא על ידי שנים וכאמור.
ונשים לב גם לסופי התיבות של הפסוק הנזכר הוא "שלום" ובא לומר כששוכן השלום בין השנים אש הכעס לא תבער.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת ויקהל - שאלות הערות וורטים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

בעלי הדרוש כתבו לפרש את הפסוק "לא תבערו אש בכל מושבותיכם" על דרך דרש ומוסר. הנה בדרך כלל יום שבת הוא זמן שכולם מתאספים ופוגשים האחד את השני. זה מספר על החזן וזה על הרב וזה על השוחט וכך הלאה, ועל מזהיר הפסוק לא תבערו אש המחלוקת בכל מושבותיכם...
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת ויקהל - שאלות הערות וורטים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

מאמר לפרשת ויקהל
https://chl.co.il/viewtopic.php?f=9&t=15286
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת ויקהל - שאלות הערות וורטים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

מה טעם הכפילות של יום השבת - בפרשתנו אחר שבפרשה הקודמת כבר נשנה בארוכה?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת ויקהל - שאלות הערות וורטים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" (ל"ה - א')
מדוע משה היה צריךלהקהיל את עם ישראל? אומררבי יעקב קמינצקי, מצינו שכשניתנה התורה לישראל, היו מאוחדים כאיש אחד בלב אחד כמו שכתוב "ויחן שם ישראל נגד ההר" ודרשו חז"ל - כאיש אחד בלב אחד". אח"כ כשחטאו בחטא העגל, התפרדה החבילה והיו חלוקים ומפולגים. ובירושלמי [סנהדרין פ"י - ה"ב] כתוב, שלכל שבט היה עגל משלו. -כי לא באו לכלל הסכמה במי לבחור, והתחלקו לקבוצות. וכן בבבלי מצאנו רמז לזה, שהגמ' בסנהדרין [ס"ג:] אומרת, כי איוו לאלוהיות הרבה. ועכשיו, כשבא משה לצוות על המשכן, תחילת עבודתו היתה לאחד את אותו פירוד, להקהיל את העם, לאחד אותו למטרה אחת - להחזיר אותו שוב לעם הניצב כאיש אחד בלב אחד. ובפרט שמצאנו שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, בגלל פירוד ומחלוקת. ולכן כשבאו להקים את המשכן, היה תנאי ראשון, "ויקהל", קהילה אחת, כדי שיחזרו למצבם שבו היו במעמד הר סיני.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת ויקהל - שאלות הערות וורטים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

ויבואו הנשים על הנשים- הא דשניהם באו, כתב החת"ס בתורת משה לפרש לפי מאי דקיי"ל אה"ע סי' צ' סי"ז, בעל שמכר בנכסי מלוג בלא רשות האשה, אפי' אם הסכימה האשה אח"כ המקח בטל, שיכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי, ועוד קיי"ל יו"ד סי' רמ"ח ס"ד שאין לוקחין מתנה חשובה מהאשה, בלי דעת ורצון בעלה אפי' מנכסי מלוג שלה, ולכן כיון שהביאו תכשיטי הנשים ג"כ, היו שניהם צריכים לבוא, דהבעל לא יכול לתת מנכסיה, והאשה אינה יכולה לתת מתנה חשובה לכך באו שניהם.

ואני שמעתי מדרשן אחד שהנשים נתלוו לגברים משום שלא סמכו על בעליהם שבפעם האחרונה שנתנו את תכשיטתיהם לבעליהם, הגברים השתמשו בזה ליצירת העגל, ועל כן נתלוו ונתדבקו לגברים לראות במו עיניהם שמוסרים את תכשיטיהם לבנית המשכן..
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת ויקהל - שאלות הערות וורטים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"שבת שבתון לה'" (ל"ה - ב')
הנוטריקון של שבת - שינה בשבת תענוג [ילקוט ראובני ואתחנן]. היו כאלה שפירשו במקום שינה, שינון בשבת תענוג. ומספרים על אחד הצדיקים שלא היה ישן כלל בשבת, ובליל שבת למד את כל מסכת שבת. הוא היה אומר, הקיסר נפוליון לא ישן מעולם ביום, שאמר, כשאני ישן אינני קיסר, וחבל להחמיץ בשינה את המלוכה. והרי שבת נקראת גם שבת המלכה, ואיך אפשרלהפסיד את המלוכה בשבת.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת ויקהל - שאלות הערות וורטים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

"זה הדבר אשר ציווה ה' לאמר" (ל"ה - ד')
הרשב"א בתשובותיו [סימן תקפ"ב] כותב, כי מצוה לפרסם שמות אנשים המנדבים לדבר מצוה. ויש לזה סימוכין מהפסוק כאן, "זה הדבר", אף שצדקה צריכה להיות בסתר, "מתן בסתר יכפה אף", אבל בהתנדבות לדברים שבקדושה, "ציווה ה' לאמר", מצוה להודיע ולפרסם ברבים.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35

Re: פרשת ויקהל - שאלות הערות וורטים

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

חזקי כתב:מה טעם הכפילות של יום השבת - בפרשתנו אחר שבפרשה הקודמת כבר נשנה בארוכה?
המפרשים מסבירים שהתורה חזרה ושנתה איסורי השבת בפרשתנו משום שזהו התיקון לחטא העגל, ועל פי הגמרא כל השומר שבת אפילו עע"ז כדור אנוש נמחלין לו עוונותיו.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

שלח תגובה