פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

מוזמנים לעלות מהשפע שבגנכם.
חידושים. הערות. ווארטים. מאמרים. רעיונות.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

ויהי בשלח פרעה".

מה הדגש על "בשלח" פרעה. וכי פרעה הוא ששלח והלא זה נעשה בניגוד לרצונו מתוך כפיה?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

לא מסכים, לא היתה כפיה ובכל מקרה, הוא זה ששלח.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

יאיר כתב:לא מסכים, לא היתה כפיה ובכל מקרה, הוא זה ששלח.
שוב ראיתי שהערתי כבר הובאה באור החייים וראה מה שמיישב וז"ל: ויהי בשלח וגו' צריך לדעת למה אמר לשון צער במקום גילה ורנן, עוד למה כינה הענין בפרעה ולא באדון המעשים כי הוא המוציא אותנו מארץ מצרים אכן הכתוב יגיד הסיבה שגרמה כל הצער שנצטערו ישראל ברדיפת פרעה ואמר תדע סיבת הדבר לצד שלא הוציא ה' את ישראל אלא לרצונו של פרעה, כפה אותו עד שנתרצה ושלחם, ואמר להם קומו צאו, מזה חשב מחשבות לרדוף אחריהם, כאשר אבאר בעזרת השם, ובזה גרם צער לישראל, וגם לעצמו גרם איבוד לו ולאומתו, וצא ולמד כי הקב"ה יקפיד על כליון הנבראים כמובא בדבריהם ז"ל (מגילה י:) מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה, וכנגד כל זה אמר הכתוב ויהי לשון צער, ומי גרם כל צער זה בשלח פרעה, שאם היה ה' מוציאם שלא לרצונו, הגם שלא היה חפץ לשלחם, לא היה לו מקום לרדוף, אלא עינו הטעתו שהיה הדבר תלוי בו, ולזה חשב לשוב לקחתם, ואומר ולא נחם בוא"ו בתחלת הודעת ענין, יכוין תוספת על הגדת צער הקודם, הרמוז בתיבת ויהי, כנזכר:
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

חזקי כתב:ויהי בשלח פרעה".

מה הדגש על "בשלח" פרעה. וכי פרעה הוא ששלח והלא זה נעשה בניגוד לרצונו מתוך כפיה?
עוד שני דרכים נראה ליישב א. עפ"ד החזקוני וז"ל: ויהי בשלח פרעה את העם - לרבות ערב רב ואיקטורין ששלח עמהם עכ"ל. ז"א פרעה הוא ששלח את ערב רב בלי שנתבקש ע"י משה. ואילו עם ישראל יצאו מעצמם, בלי צורך לבקש רשות מפרעה שישלחם.

ב. על פי המדרש שהובא בש"ך עה"ת וז"ל: ועל דרך המדרש ויהי בשלח שעשה להם לויה. כן אמרו במכילתא (פרשה זו פתיחתא) אין שלוח בכל מקום אלא לווי שנאמר (בראשית י"ח, ט"ז) ואברהם הולך עמם לשלחם, ואומר (שם כ"ו, ל"א) וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום, הפה שאמר וגם את בני ישראל לא אשלח הוא הפה שאמר אנכי אשלח אתכם, מה שכר נטלו על כך לא תתעב מצרי, וכן פירש בזוהר (ח"א פ"ב ע"ב) וישלחו אותו לויה עבדו ליה בכל ארצם של מצרים, אמר לון קודשא בריך הוא הכי אנת זמין למעבד לבנוי את תוזיף לון מארעך דכתיב ויהי בשלח פרעה את העם דאוזיף לון מכל ארעיה עד כאן. ומי ראה המלך יוצא ולא יצא אם כן יצאו כל מצרים וכל המלכים שהיו שם וכל הגדולים וכל השרים ונתכבדו ישראל בכבוד גדול ויצא להם שם גדול, וכן בשלח גימטריא שם, כשראו ערב רב כל אותה גדולה וכל אותו כבוד ומעלה נתחברו עם ישראל ונתגיירו והיתה גרותם שלא לשמה, כשראה פרעה שיצאו ערב רב ולא היה יכולת בידו להחזירם לפי שאינם מצרים אלא משאר עמים שבאו כשבאו שני הרעב והכריז יוסף שלא יבוא עבד ולא יביא כי אם חמור אחד לא היה אפשר להם לשלוח כי אם חמור אחד בדרך רחוקה לא יספיק צידה לדרך ולחמור ולבעליו, לזה באו למצרים, ואינם ממצרים, וכן אמר בזוהר (ח"ב מ"ה ע"ב) רבי יוסי אקשי כתיב אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד, אי הכי כל יומא הוו חמאן לההוא ערב רב, אמר רבי יהודה ערב רב כתיב ולא מצרים דהא כמה שאר עמין הוו דיירי במצרים, התחיל לצעוק וי לא על ישראל אלא על העם, זהו ויהי בשלח פרעה את העם ולא את ישראל:
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

וראיתי שעמדו בשאלתי הנ"ל גם הנצי"ב, הכתב והקבלה, וספר חנוכת התורה וזה לשונם.

חנוכת התורה וז"ל: במדרש ויהי בשלח פרעה את העם וכי פרעה שלחם והלא בלעם אמר אל מוציאם ממצרים וכו'. והנה כל איש מבין ישתומם ויתפלא על דברי המדרש הללו למה הביא ממרחק ממה שאמר בלעם הלא בסוף פרשה הקודמת כתיב כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים. ועוד כתיב שם כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים. וגם בעשרת הדברות נאמר אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ובפרשת ציצית כתיב גם כן אני ה' וגו' אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. ואם כן למה לא מקשה המדרש מן הפסוקים הללו רק דמקשה ממה שאמר בלעם. ויש לפרש דהנה איתא במדרש דכל מקום שנאמר עם זו ערב רב. אם כן יש לומר דמן הפסוקים הנזכרים לעיל לא היה יכול המדרש להקשות דהוה אמינא דשם קאי אישראל שהקב"ה הוציאם וקרא דויהי בשלח פרעה את העם קאי אערב רב דהא כאן כתיב עם. אבל ממה שאמר בלעם שפיר מקשה דהנה איתא שם במדרש וברש"י דבלעם אמר לבלק אתה אמרת הנה עם יצא ממצרים לא יצא מעצמו אלא אלהים הוציאם וכו' עיין שם. אם כן לפי זה שפיר מקשה דקאמר ויהי בשלח פרעה והלא בלעם אמר אל הוציאם. ואין לומר דהקרא דויהי בשלח קאי על ערב רב כנזכר לעיל ובלעם אמר על ישראל. זה אינו הא הוא אמר זאת כנגד דברי בלק והא בלק אמר עם יצא ממצרים דמשמע נמי הערב רב. אם כן על כרחך מה שאמר לו בלעם קאי גם כן אף על ערב רב שהקב"ה הוציאם. ושפיר קשה אמאי אמר כאן ויהי בשלח פרעה. ועל זה מתרץ המדרש שהיה מלוה אותם וכו':

וראה עוד מה שכתב בזה הכתב והקבלה בזה"ל: ויהי בשלח. לא אמר בצאת ישראל ממצרים, יראה שהודיענו התאמתות רצונו ית' ויציאת כוונתו אל הפועל, שהוכרח פרעה להוציא את בני ישראל מארצו לחירות עולם ולחפשית הנצחית, כפי המכוון במלת בשלח בשי"ן פתוחה ודגושת הלמ"ד שהוא מן הכבד, להורות על השלוחים הגמורים והחלוטים, דבנין הקל יורה על השליחות שהיא לחזרה, כמו בשלח שאול וישמרו את הבית, וזה הענין לא היה מבואר בלשון בצאת ישראל:

הנצי"ב בספרו העמק דבר וז"ל ויהי בשלח פרעה את העם. אינו מובן מה תלה המקרא בפרעה. והכי מיבעי ויהי בצאת ישראל ממצרים ולא נחם וגו'. אלא מכאן למדו במכילתא אין שלוח אלא לשון לויה כמו ואברהם הולך עמם לשלחם [ובמכילתא שלפנינו איתא אין שילוח בכל מקום אלא לשון לויה כו'. והוא עה"ד. שהרי סתם שלוח אינו לשון לויה. אלא כצ"ל אין שלוח כאן. והכי איתא ברבה פ' זו]. ויש להבין מנ"ל לרבותינו דכאן משמעו הכי ולא מלשון שלח עמי ויעבדני. שהוא לשון הנחה ורשות. אלא מסמיכות הענין. ובא הכתוב להראות בזה שלא היה עיכוב אחר מלילך דרך פלשתים. כ"א הטעמים שמבואר בזה מקרא ואל היה עיכוב מצד פרעה שאם היה דעתו שישובו לאחר ימי העבודה וחג לא היה לו להניחם לילך על דרך פלשתים שמא ישארו בארץ מיושבת שם. משא"כ במדבר בארץ ציה ושממה בע"כ ישובו למצרים. והייתי אומר דמש"ה לא היה עיכוב מצד פרעה משום שלא ידע לאיזה דרך ילכו מסכות שהרי היו במצרים. ואם ראה באמת היה מוחה בם מלילך דרך פלשתים. מש"ה פירש הכתוב ויהי בשלח פרעה. לשוה אותם עד סוכות. ומ"מ היה להם רשות מצדו ללכת דרך ארץ פלשתים שמתחלה היתה הכוונה שלו להוציאם לחירות ואין לו עליהם דבר. אלא שמ"מ לא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים. [אכן מצד אנשי מצרים היה ראוי להיות עכוב. אלא שהיו טרודים בקבורת מתיהם ולא שמו לב לראות להיכן המה פונים כמבואר ריש פ' מסעי]:

וראה עוד בכתב סופר מה שכתב.
נערך לאחרונה על ידי חזקי ב 14 ינואר 2019, 22:36, נערך פעם 1 בסך הכל.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

הערתך היתה שונה!
חזקי כתב:וכי פרעה הוא ששלח והלא זה נעשה בניגוד לרצונו מתוך כפיה?
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

יאיר כתב:הערתך היתה שונה!
חזקי כתב:וכי פרעה הוא ששלח והלא זה נעשה בניגוד לרצונו מתוך כפיה?
קרא שוב.
חזקי כתב:ויהי בשלח פרעה".

מה הדגש על "בשלח" פרעה. וכי פרעה הוא ששלח והלא זה נעשה בניגוד לרצונו מתוך כפיה?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

נקודה מעניינת. הערה הנ"ל [מדוע כתב ויהי בשלח פרעה..] מוזכרת אך ורק בפירושי האחרונים עה"ת לא כן בפירושי הראשונים. [גם לא בהזכרת המדרש].
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

חזקי כתב:
יאיר כתב:הערתך היתה שונה!
חזקי כתב:וכי פרעה הוא ששלח והלא זה נעשה בניגוד לרצונו מתוך כפיה?
קרא שוב.
חזקי כתב:ויהי בשלח פרעה".

מה הדגש על "בשלח" פרעה. וכי פרעה הוא ששלח והלא זה נעשה בניגוד לרצונו מתוך כפיה?
יאיר צודק!
אתה שאלת למה כתוב "בשלח" והלוא זה היה בכפיה, ועל זה האיר יאיר ולכאו' הוא צודק שאין זה נכון שהיה בכפיה, כי הוא שילח את בנ"י.

מה שהמפרשים שואלים זה משהו אחר, לא שזה בניגוד לרצונו, אלא שזה לא מתייחס אחרי פרעה אלא אחרי הקב"ה.
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

אתה מערבב ומתבלבל בדברים פשוטים כדרכך!
השאלה מורכבת, מה שפרעה לא היה בעצם זה ששלח אלא הקב"ה, וביחוד שנעשה ע"י כפיה.

דרך אגב. בהתחלה חלקתי את השאלה לא' וב'.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

אז המפרשים שואלים כא' ולענ"ד ב' אינו נכון.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

יאיר כתב:אז המפרשים שואלים כא' ולענ"ד ב' אינו נכון.
יאיר אז אני מבין שאתה חוזר בך ממה שכתבת בהודעה קודמת "ובכל מקרה הוא זה ששלח".
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

לא חוזר.

פרעה שלח, רק המפרשים שואלים מדוע התורה מדגישה שהוא שלח..

הרי על מה אנחנו "מתווכחים" פה? וכי הוא לא שלח? הוא לא אמר להם "קומו צאו מתוך עמי"?!

וכי לא כתוב "מַה זֹּאת עָשִׂינוּ כִּי שִׁלַּחְנוּ אֶת יִשְׂרָאֵל"?!

אלא שואלים מדוע התורה מדגישה שפרעה שלח.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

יאיר בנוגע לכפיה, ראה מה שכתב הכתב והקבלה וז"ל שהוכרח פרעה להוציא את בני ישראל מארצו לחירות עולם ולחפשית הנצחית ע"כ.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

גם פה הויכוח הוא על ההגדרה...כפיה ניתן להגדיר בשני דרכים (לפחות)

אז יש המגדירים זאת כפיה ויש שמגדירים כפיה כשמדובר על כפיה גמורה.

והרי ניתן להגיד שגם כבר במכת דם חושך הוא נכפה לשלחם.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

יאיר כתב:לא חוזר.

פרעה שלח, רק המפרשים שואלים מדוע התורה מדגישה שהוא שלח..

הרי על מה אנחנו "מתווכחים" פה? וכי הוא לא שלח? הוא לא אמר להם "קומו צאו מתוך עמי"?!

וכי לא כתוב "מַה זֹּאת עָשִׂינוּ כִּי שִׁלַּחְנוּ אֶת יִשְׂרָאֵל"?!

אלא שואלים מדוע התורה מדגישה שפרעה שלח.
ראה מה שכתב חנוכת התורה וז"ל: במדרש ויהי בשלח פרעה את העם וכי פרעה שלחם והלא בלעם אמר אל מוציאם ממצרים וכו'. והנה כל איש מבין ישתומם ויתפלא על דברי המדרש הללו למה הביא ממרחק ממה שאמר בלעם הלא בסוף פרשה הקודמת כתיב כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים. ועוד כתיב שם כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים. וגם בעשרת הדברות נאמר אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים.

וראה עוד מה שכתב האור החיים וז"ל: עוד למה כינה הענין בפרעה ולא באדון המעשים כי הוא המוציא אותנו מארץ מצרים.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

אתה יודע מה? אתה צודק...(כעת כבר נראה שראית את דברי המפרשים עוד קודם לכן)
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

ממש לא ראיתי קודם. אבל לא משנה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
יאיר
מנהל ראשי
הודעות: 17621
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 464 פעמים
יצירת קשר:

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי יאיר »

אם כך, מחילה.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

יאיר הכל טוב.
השאלה הראשונה שעלתה בראשי כתבתי. אך ורק בשביל לפתוח את האשכול.
זאת ועוד, עם "לוחמים" [לא מתנגחים] משובחים כמו שיש בפורום כאן אפשר להשביח את אשכול פרשת שבוע עשרת מונים. מוזמנים לעלות מדברי תורתכם.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

חזקי כתב:אתה מערבב ומתבלבל בדברים פשוטים כדרכך!
השאלה מורכבת, מה שפרעה לא היה בעצם זה ששלח אלא הקב"ה, וביחוד שנעשה ע"י כפיה.

דרך אגב. בהתחלה חלקתי את השאלה לא' וב'.
וכדרכך כל מה שעולה בראשך הוא פשוט, וכל מי שמעיז לחלוק על תפיסת ראשך הוא מבלבל ומערבב!
כה לחי!
תמשיך לבלבל פה בפורום, ולהתעקש על כל דבר קטן...
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

מי זה
הודעות: 2718
הצטרף: 22 דצמבר 2018, 21:10
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 95 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי מי זה »

"בית המדרש" - מדרשים נפלאים ע"ס הפרשה
---

ד"א [ויהי בשלח]. מי קרא ווי? פרעה קרא ווי.

אמר רבי יונתן בן אלעזר, למה הדבר דומה? לאדם שהיה לו קצצין של ארז, מכרם בדמים מועטים, הלך הלוקח ועשה מהם תיבות ומגדלים וחפצים הרבה. יצא אותו האיש שמכרם וראה אותן החפצים התחיל (להתאנף) [להתאנח] ואמר אוי לו לאותו האיש מה מכר.

כך פרעה היו ישראל משועבדים לו בטיט ולבנים, ולא היו ניכרים שהן אומה, כיון שיצאו ממצרים ובאו ונעשו דגלים על הים, יצא פרעה וראה אותן שהן עשוין דגלים, באותה שעה התחיל קורא ווי ויהי בשלח פרעה.

מדרש תנחומא (בובר) פרשת בשלח סימן ה
"אני אידיאליסט. אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני בדרך" (קארל סנדבורג)

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

מי זה כתב:"בית המדרש" - מדרשים נפלאים ע"ס הפרשה
---

ד"א [ויהי בשלח]. מי קרא ווי? פרעה קרא ווי.

אמר רבי יונתן בן אלעזר, למה הדבר דומה? לאדם שהיה לו קצצין של ארז, מכרם בדמים מועטים, הלך הלוקח ועשה מהם תיבות ומגדלים וחפצים הרבה. יצא אותו האיש שמכרם וראה אותן החפצים התחיל (להתאנף) [להתאנח] ואמר אוי לו לאותו האיש מה מכר.

כך פרעה היו ישראל משועבדים לו בטיט ולבנים, ולא היו ניכרים שהן אומה, כיון שיצאו ממצרים ובאו ונעשו דגלים על הים, יצא פרעה וראה אותן שהן עשוין דגלים, באותה שעה התחיל קורא ווי ויהי בשלח פרעה.

מדרש תנחומא (בובר) פרשת בשלח סימן ה
ירבו הודעות איכותיות כאלה.
ואילו את ההודעות הקנטרניות ריקות מתוכן ודעת שהעלה אחד מהכותבים מומלץ לנפות.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

מי זה
הודעות: 2718
הצטרף: 22 דצמבר 2018, 21:10
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 95 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי מי זה »

"בית המדרש" - מדרשים נפלאים ע"ס הפרשה
---
[ד"א] לפני פי החירות. שכן היה מנהג במצרים כל עבד שבורח מאדוניו כיון שהיה מגיע לחירות היה נעשה בן חורין:

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת בשלח פרק יד
"אני אידיאליסט. אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני בדרך" (קארל סנדבורג)

מי זה
הודעות: 2718
הצטרף: 22 דצמבר 2018, 21:10
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 95 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי מי זה »

יש מבני עדות המזרח שנוהגים לסובב את קערת הסדר מעל ראשם ומעל ראשי המסובים תוך כדי אמירת הא לחמא עניא או לאחר מכן (היכל עבוה"ש ח"ב עמוד פג).
הטעם: זכר לעמוד הענן אשר היה לצל על ראשי אבותינו במדבר (שם בשם כסא דפסחא).
(מנהגי החגים)
"אני אידיאליסט. אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני בדרך" (קארל סנדבורג)

סמל אישי של משתמש
1010
הודעות: 6212
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
נתן תודה: 1 פעם
קיבל תודה: 18 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי 1010 »

חזקי כתב: ירבו הודעות איכותיות כאלה.
ואילו את ההודעות הקנטרניות ריקות מתוכן ודעת שהעלה אחד מהכותבים מומלץ לנפות.
אם להבא תשתדל שלא לכתוב, לא יצטרכו לנפות את הודעותיך הקנטרניות והריקות מתוכן!
א.
ב.

ג. ברגע האמת, כולנו חרדים לדעת.

מי זה
הודעות: 2718
הצטרף: 22 דצמבר 2018, 21:10
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 95 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי מי זה »

"בית המדרש" - מדרשים נפלאים ע"ס הפרשה
---

ד"א ולא נחם אלהים -
אע"פ שיצאו ישראל ממצרים לא קבל הקב"ה תנחומין על בני אפרים שנהרגו, שמנו הקץ וטעו ויצאו ל' שנה קודם הקץ, שמנו לבין הבתרים והקץ היה משנולד יצחק.
משל למלך שהיה משיא בנו ומתוך החופה מת לו בן אחד,
אמר אי אפשי בשמחה מפני בני המת,
ואי אפשי להתאבל מפני שמחת בני החי.
ומה עשה?
התחיל מרקד בידו אחת וסופד בידו אחרת.
הוי ולא נחם.

מדרש אבכיר
"אני אידיאליסט. אני לא יודע לאן אני הולך, אבל אני בדרך" (קארל סנדבורג)

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

1010 כתב:
חזקי כתב: ירבו הודעות איכותיות כאלה.
ואילו את ההודעות הקנטרניות ריקות מתוכן ודעת שהעלה אחד מהכותבים מומלץ לנפות.
אם להבא תשתדל שלא לכתוב, לא יצטרכו לנפות את הודעותיך הקנטרניות והריקות מתוכן!
איש חצוף קנטרן וריק מתוכן. הגורם שחברה שרוצים להשקיע בפורום ידירו את רגליהם.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

חזקי
הודעות: 2054
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
קיבל תודה: 6 פעמים

Re: פרשת בשלח - שאלות הערות וחידושים בפרשה

נושא שלא נקרא על ידי חזקי »

1010 כתב:
חזקי כתב:אתה מערבב ומתבלבל בדברים פשוטים כדרכך!
השאלה מורכבת, מה שפרעה לא היה בעצם זה ששלח אלא הקב"ה, וביחוד שנעשה ע"י כפיה.

דרך אגב. בהתחלה חלקתי את השאלה לא' וב'.
וכדרכך כל מה שעולה בראשך הוא פשוט, וכל מי שמעיז לחלוק על תפיסת ראשך הוא מבלבל ומערבב!
כה לחי!
תמשיך לבלבל פה בפורום, ולהתעקש על כל דבר קטן...
בושה וכלימה לפורום שיש כותב כמוך.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!

שלח תגובה