דף 1 מתוך 1

ברכת האורח בברכת המזון - בעל הבית אומר על אשתו?

נשלח: 08 דצמבר 2018, 22:50
על ידי יאיר
נכתב בסידור 'תפילת כל פה'/מקור הברכה וכו' וכן ב - 20 ספרים/סידורים באוצה"ח
וכן פה http://tzintz.org/user/uploads/files/do ... amazon.pdf עמ' יח'

"יאמרו ה'יהי רצון' ואפילו הסמוכים על שולחן אביהם. וגם האב הנסמך על שולחן בניו.
גם אשתו תאמר כן. וגם הבנים יאמרו כן על אמם. וגם הבעל על אשתו. (ברכות מ"ו ע"א ואו"ח סימן ר"א סעיף א')"

מה הפשט? האם כפשוטו ומה המקור לכך?

יישר כח!

Re: ברכת האורח בברכת המזון - בעל הבית אומר על אשתו?

נשלח: 08 דצמבר 2018, 23:25
על ידי חזקי
בעיקרון בגמרא שם מבואר מה הנוסח הבסיסי של ברכת האורח. וכן מבואר שם שרבי היה מוסיף על זה עוד כמה ענינים.
וראה במשנה ברורה (סימן ר"א ס"ק ה) בשם הלחם חמודות [במעדני יו"ט על רא"ש ברכות פ"ז סימן יא אות ט] שתמה בזה"ל: "למה אנו משנים נסח הברכה דבעל הבית ממה שנאמר בש"ס". ורבי פנחס חיים שיינברג בספר חידושי בתרא כתב לבאר שהמנהג היה לברך רק 'הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה', ולא ברכו כלל את ברכת האורח עיי"ש.
ומכל מקום ברכת האורח כדחזינן בגמרא לא היה לה נוסח קבוע, והוסיפו על נוסחה המצומצם, ברכות נוספות כמבואר שם בגמרא. ולפי זה לא קשה מה שמוסיפים כל מיני ברכות לבנים ולאישה וכדומה אף שהנוסח של הגמרא שונה מהנוסח הזה. משום שהנוסח בגמרא הוא תוספת על הנוסח הבסיסי, ולא נהגו כולם לברך את הנוסח הנוסף, ואם כך גם אלו שנוהגים להוסיף, אין הכרח דווקא למה שנכתב בגמרא, ורשאים להוסיף כיד ה' הטובה עליהם.

Re: ברכת האורח בברכת המזון - בעל הבית אומר על אשתו?

נשלח: 09 דצמבר 2018, 00:04
על ידי חזקי
ראיתי שנשאל בדבר דומה הרב ירוחם ארלנגר. האם הבעל צריך לומר ברכת האורח לאשתו, והאישה תברך על בעלה? והשיב: השאלה בודאי אינה ביחס לבעל, כיון שהאוכל הוא שלו, אלא ביחס לאשה הנזונת מנכסי בעלה, וגם בזה מנהג העולם שאשה הסועדת על שולחן בעלה אינה מברכת את ברכת האורח בברכת המזון. בטעם הדבר לא מצאתי לעת עתה מפורש בדברי האחרונים, ומ”מ נראה לצדד בזה בכמה דרכים.
א. במג”א (סי’ רא ס”ק ב) כתב, דמי שמשלם לבעל הבית על מזונו אינו מברך ברכה זו, לפי שמשלו הוא אוכל, וכ”ה בשו”ע הרב לבעל התניא (שם סעי’ ד), ומשנ”ב (ס”ק ז). וא”כ יש להסתפק באשה שבעלה חייב במזונותיה, האם דינה כאורח או כבעל הבית, שהרי בתורת חיוב הוא נותנם לה.

ונראה, שאם אמר לה הבעל “צאי מעשה ידיך למזונותיך”, או שאמרה היא “איני ניזונת ואיני עושה”, ודאי נחשב הדבר שמשלה היא אוכלת, שכבר זכתה בכל מעשה ידיה ושוב אין היא אוכלת מפיתו [ושמא יש לחלק בין שני מקרים אלו גופייהו, דבאמירתה איני ניזונת ואיני עושה בטלה זכות הבעל במעשה ידיה ומשלה אוכלת, משא”כ בצאי מעשה ידיך למזונותיך שמעשה ידיה שלו הן, אלא שנותנם הוא לה עבור מזונותיה, ולא גרע ממעות אחרים שבידו ליתנם לה דא”צ ליתן לה מזונות ממש]. אלא שבאופן זה, אם היתה אוכלת משלו מן הדין היה לדונה כאורח.

ב. בס’ חסד לאלפים (ס”ק טו בהגה’ מבנו) כתב, דבן הסמוך על שולחן אביו אם הוא יותר מבן ו’ שנים עליו לברך ברכת האורח. ונראה מדבריו, דכיון שלאחר הגיעו לו’ שנים אין האב חייב לזונו אלא מדין צדקה בעלמא [ראה להלן פרק לד דין כז], דינו כאורח, אבל קודם לכן שהאב חייב במזונותיו, דינו כבעל הבית, ולפי”ז נראה פשוט דה”ה אשה הניזונת מנכסי בעלה נמי דינה הכי.

ג. טעם נוסף י”ל להקל בזה, שהרי נוסח מיוחד נהגו לומר אשה על בעלה והבעל על אשתו, ואפשר שנפטרת היא בכך מלומר ברכת האורח, ונראה דטעם זה עיקר.

Re: ברכת האורח בברכת המזון - בעל הבית אומר על אשתו?

נשלח: 09 דצמבר 2018, 00:10
על ידי יאיר
יישר כח והפנוני למש"כ ב'עלי שיח' הגר"ח קניבסקי שליט"א על מקור בזה והשיב "לא שמעתי".

מצ"ב קובץ (למי שמחובר לפורום לתורה): https://tora-forum.co.il/download/file.php?id=4583

Re: ברכת האורח בברכת המזון - בעל הבית אומר על אשתו?

נשלח: 09 דצמבר 2018, 00:16
על ידי חזקי
לא הבנתי מה ההתלהבות. הרי כמבואר לעיל שאת נוסח הברכה שאומרים כיום ונדפס בסידורים, הוא שונה מנוסח הברכה שהוזכרה בגמרא בכמה וכמה ענינים.
וטעם השינוי הוא כמו שהבאנו בשם הגרח"פ, שאף את נוסח ההוספה שהוזכר בגמרא לא אמרו. ואם כך בכל מקום תיקנו נוסח שונה לפי מה שראו לנכון בזמנו. ולכן כל אחד יכול לכלול ברכות נוספות, כפי שהוסיפו במשך הדורות על ברכת האורח.
כך שגם אם הגר"ח לא מצא מקור, אין בעיה מלומר. אחר שכל מקור שלא יהיה הוא הוספה של דורות אחרונים בלי מקור מחז"ל.
כמו כן ראיתי מפוסקי דורינו שכתבו שבן המתארח אצל הוריו אם ירצה לומר ברכת האורח, תבוא עליו ברכה. אבל אין בזה חיוב.
ראוי להביא את דברי הגר"ח לפורום כאן. ואת הדברים שנכתבו בפורום 'תורה ודעת' לפורום שם..

Re: ברכת האורח בברכת המזון - בעל הבית אומר על אשתו?

נשלח: 09 דצמבר 2018, 00:21
על ידי יאיר
אתה השוות לנוסח בגמרא?

הנוסח המובא בסידורי אשכנז זהה בדיוק למה שהובא בגמ' (אולי הוספת מילה אחת), השאלה אם אכן שייך שהבעל יגיד על אשתו ברכת האורח או לא.

השאלה אם יש ענין בזה כמו שהבאתי בפתיחת האשכול או שזה מיותר לגמרי (כי לפי מה שהבאתי יש ענין מיוחד בזה וצריך לדעת מקור לזה כי אם אין מקור אז זה סתם מישהו שהחליט כך [לא פשפשתי בספרים באוצה"ח ויתכן ששם יש לזה מקור קדום או לכהפ"ח דיעה קדומה]).

Re: ברכת האורח בברכת המזון - בעל הבית אומר על אשתו?

נשלח: 09 דצמבר 2018, 00:33
על ידי חזקי
אני מתפלא עליך. תראה את המשנה ברורה שמביא את המעדני יו"ט ששואל על הנוסח שאנו אומרים שאינו כנוסח הכתוב בגמרא וזה לשונו "מימי תמהתי על שמשנין הנוסח בענין אחר". וראה מה שכתב הגרח"פ שאכן לא היה נוהג לאומרו. מה שנדפס כיום בסידורים שהוא נוסח אשכנז רק לאחרונה בזמן המשנה ברורה ודאי לא היה זה הנוסח, ועל כן הביא את הערת הלחם חמודות שם.

Re: ברכת האורח בברכת המזון - בעל הבית אומר על אשתו?

נשלח: 09 דצמבר 2018, 00:39
על ידי יאיר
לא בדקתי לעומק אבל לפי מה שראיתי בשבת הנוסח בכמה מקומות בשינויים קטנים ממה שכתוב בגמ'

והוא שינוי של היפוך כמה מילים וכדומה והבנתי שעל זה שאלת הלחם חמודות.

Re: ברכת האורח בברכת המזון - בעל הבית אומר על אשתו?

נשלח: 09 דצמבר 2018, 00:44
על ידי חזקי
לא. זה לא שאלת הלחם חמודות, וכך גם הבין ר' חיים שינברג. שכלל לא היו אומרים את התוספת המובאית בגמרא.
כמו כן אל תסיק ממה שהודפס בדורינו.

Re: ברכת האורח בברכת המזון - בעל הבית אומר על אשתו?

נשלח: 11 דצמבר 2018, 01:19
על ידי גאליציאנער
חזקי כתב:בעיקרון בגמרא שם מבואר מה הנוסח הבסיסי של ברכת האורח. וכן מבואר שם שרבי היה מוסיף על זה עוד כמה ענינים.
וראה במשנה ברורה (סימן ר"א ס"ק ה) בשם הלחם חמודות [במעדני יו"ט על רא"ש ברכות פ"ז סימן יא אות ט] שתמה בזה"ל: "למה אנו משנים נסח הברכה דבעל הבית ממה שנאמר בש"ס". ורבי פנחס חיים שיינברג בספר חידושי בתרא כתב לבאר שהמנהג היה לברך רק 'הרחמן הוא יברך את בעל הבית הזה', ולא ברכו כלל את ברכת האורח עיי"ש.
ומכל מקום ברכת האורח כדחזינן בגמרא לא היה לה נוסח קבוע, והוסיפו על נוסחה המצומצם, ברכות נוספות כמבואר שם בגמרא. ולפי זה לא קשה מה שמוסיפים כל מיני ברכות לבנים ולאישה וכדומה אף שהנוסח של הגמרא שונה מהנוסח הזה. משום שהנוסח בגמרא הוא תוספת על הנוסח הבסיסי, ולא נהגו כולם לברך את הנוסח הנוסף, ואם כך גם אלו שנוהגים להוסיף, אין הכרח דווקא למה שנכתב בגמרא, ורשאים להוסיף כיד ה' הטובה עליהם.
רבי חיים פנחס.

[ראיתי שבכל פעם שהבאתי את שמו באשכול זה - 3 פעמים אני הבחנתי, בכל פעם כתבת את שמו אחרת...]

Re: ברכת האורח בברכת המזון - בעל הבית אומר על אשתו?

נשלח: 11 דצמבר 2018, 19:28
על ידי חזקי
בעולם הליטאי מכנים אותו בשם רבי פנחס.