תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

הרבי העקב"א: הצירוף של שם הוי'ה השולט בחודש ניסן הוא "ישמחו השמים ותגל הארץ" (כסדרו) ושל חודש אייר הוא "יתהלל המתהלל השכל וידוע, אותי" ושל חודש סיון הוא "ידותיו ולצלע המשכן השנית" ושל חודש תמוז הוא "זה איננו שוה לי" דהיינו כשיתהלל המתהלל השכל וידוע את השי"ת, אזי יעשה השי"ת את "ידותיו ולצלע המשכן השנית", כדאיתא "והוא יושיענו ויגאלנו שנית וישמיענו ברחמיו שנית וגו' - כי המצב הנוכחי הוא בבחי' "זה איננו שווה לי".


ופ"א אמר: בחודש אב הצירוף הוא "הסכת ושמע ישראל היום", אלול הצירוף הוא "וצדקה תהיה לנו כי. שחורבן הבית וכל מה שאירע בחודש זה "איננו שוה לי", ומה העצה לכך, "הסכת ושמע ישראל היום", ומה נדרש מאתנו לעשות "וצדקה תהיה לנו כי".

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

אדמו"ר זיע"א: ידוע (עיין סידור ר"ש תפילת מוסף של ר"ח( שצירוף שם הוי"ה של חודש תמוז הוא לגמרי שלא כסדרו, דהצירוף יוצא מס"ת של הפסוק 'זה איננו שוה לי', ובפרט שהוא סופי תיבות ולא ראשי תיבות, כל זה מורה על הקושי של חודש זה, ידוע שזקני הס"ק מרוז'ין זיע"א לא ערך נשואין לצאצאיו בימי חודש תמוז, מלבד שמחת נשואי בנו זקני הרה"ק מהוסיאטין זיע"א, שזמן החתונה נדחה לחודש תמוז עקב האבל על הסתלקותו של הרה"ק הרבי ר' מאיר מפרמישלאן זיע"א.

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

הריז'ינר ערך פעם טיש בר"ח תמוז יחד עם הרבי מאפטא, וציוה להניח על השלחן ו' או ז' בקבוקים, וביאר שהשם תמוז מורה על כפרת חטא הע,ג,ל
שפירוש המילה היא- תם (חטא) הנעשה ב-ו-ז שעות ביום.

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

הס"ק מרוז'ין זיע"א אמר שי"ז בתמוז וט' באב עתידים להיות ימים טובים והימים שביניהם יהיו חוה"מ. ובנו אדמוה"ז זיע"א אמר מדיליה שהימים שמי"ז בתמוז עד ט' באב יהיו ימים טובים ומט' באב עד י"ז בתמוז שלאחריו יהיה חוה"מ.

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

הס"ק מרוז'ין זיע"א לא ערך נשואין לצאצאיו בימי חודש תמוז, מלבד שמחת נשואי בנו הרה"ק מהוסיאטין זיע"א, שזמן החתונה נדחה לחודש תמוז עקב האבל על הסתלקותו של הרה"ק הרבי ר' מאיר מפרמישלאן זיע"א.

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

הרבי העקבי אבירים מסא"ג אמר פעם שהצירוף של סיון הוא ולצלע המשכן השנית, שהוא פסוק מהמשכן, ושל תמוז הוא וכל זה איננו שווה לי, שאם אין הגאולה ובנין המקדש מגיעים, מה תועלת ישנו בצום י"ז בתמוז.

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

איתא מהאריז"ל (לקו"ת פר' כי תשא ד"ה ויאמר) על הכתוב 'חג לה' מחר', דלעתיד לבא יהיה יום י"ז בתמוז ליו"ט, דלאחר שיתקנו כלל ישראל החטא, יאיר אור הלוחות הראשונות ויהיה ליום שמחה.

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

'כל רודפיה השיגוה בין המצרים' המגידממעזריטש: , כל מי שרודף להמליך על עצמו את השי"ת, יוכל להשיג זאת ביותר דוקא בימים אלו, משל למה הדבר דומה לשר שכשיושב בביתו אי אפשר לכל הרוצה בכך להכנס לביתו, משא"כ כשהוא עובר בשוקים וברחובות מחוץ לארמונו יכול כל אחד להתקרב אליו ולבקש לפניו בקשותיו, כך בזמן הזה של בין המצרים, הרשות נתונה לכל אחד להתקרב אליו ית', וזוכה לקרבת השי"ת.

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

הרה"ק מאפטא זיע"א פירש על קדושת ימים אלו, את מאמר הכתוב 'אך טוב לישראל אלקים לברי לבב', דכ"א הימים שבין י"ז בתמוז לט' באב הם שורש ומקור כל מועדי השנה, שגם הם מונים כ"א ימים, זהו הרמז בכתוב "א"ך טוב לישראל".

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

הט"ז )סי' מ"ז סק"א(, פירש מאמרם ז"ל )נדרים פא.( שחורבן בית המקדש נגרם על שלא ברכו בתורה תחילה, דאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, דהיינו שעוסק בפלפול ומשא ומתן של תורה,כמ"ש )ויקרא כו, ג( על הפסוק , אם בחוקתי תלכו "שתהיו עמלים בתורה" משא"כ אותם שלומדים ד"ת מתוך עונג ואינם יגעים בה אין התורה מתקיימת אצלם כו', אלא כשלומדים דרך טורח, שזהו גם הכוונה בברכת התורה שמברכים "לעסוק בדברי תורה", בדרך טורח ויגיעה דוקא.

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

עקב"א-והיית אך שמח- שכ"א ימי בין המיצרים יהפכו לימי שמחה

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

קדושת אהרן: משנכנס אב ממעטין בשמחה, ומשנכנס אדר מרבין בשמחה- פעם מרבין ופעם ממעטין, אבל בשמחה צריך תמיד להיות.

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

מדברי אדמוה"ז מסא"ג:
וכן שמעתי ממרן זצ״ל מדבר מאור הגנוז בתורה לצדיקים, (כ״ג תמוז תרי״ט) אמר הענין שהעולם נוהגים לעשות סיום מר״ח עד ט' באב כי כתוב בראשית ברא אלהים, ואי׳ בשביל התורה שנקראת ראשית, ובאורייתא ברא קוב״ה עלמא, היינו הש״ית האיר בהתורה וברא את העולם ואז הי' התנהגות העולם בהאור כדכתיב ויהי אור, ואחר חטא אדם אזי נעשה כתנות עור, ובאמת הן הן גופי תורה, היינו שגם עי״ז יכולת האדם להתקרב להש״ית, ולעתיד כשיבא משיח יהי׳ אז התגלות אור הגנוז ויהי׳ התנהגות עולם בהאור, וגם היום הצדיק אמת הוא רואה ג״כ האור, כי אור הצפון לצדיקים הוא גנוז בתורה עצמה, ועכשיו הנהגת עולם ע״ לבוש התורה ויש בתורה ג"כ תוכחה, היינו יש בתורה ברכה וקללה, בזמן המקדש הי' התנהגת עולם ע״י ברכה, אבל עכשיו ההתנהגות הוא בדרך חיים תוכחת מוסר, וכביכול מתנהג העולם בבחי׳ קללה ויסורים בכדי שע״י תוכחות מוסר יבאו לדרך החיים להתורה, כי כל כוונת הש״י הוא אך שישראל יקרב לשמו י״ת, ויש מי שעובד לד' ויתקרב עי״ז להשי״ת, ומי שאינו עובד לד׳ מוכרח לבא ליסורים בכדי שעי״ז יתקרב לד' והכל לטובה. ע״כ כשבאים ימים האלה מנהג העולם לעשות סיום. לכוונה שיעזרנו ד' שיהי׳ סיום על התורה הזאת שההתנהגות הוא בתוכחת מוסר עם יסורים, ויתחיל התנהגות העולם במדה. ברכה כנ״ל. ולעתיד כשיבא משיח אזי יתגלה אור הגנוז ויהי׳ התנהגותו ע״י אור עכל״הק.
(בית צדיקים ה)

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

אדמו"ר זיע"א מסא"ג סיפר שזקנו הכנס"מ באחת השנים במוצאי ת"ב אמר להרה"ח ר' מרדכי הלוי שיחי' לאוי"ט שיעשה סיום, ונענה ואמר שלא הכין עצמו לכך, אמר לו שילך ללמוד פרק משניות ויעשה סיום, וכך הוה.

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

וסיפר עוד:
הזמן היחיד בשנה שראיתי אצל זקני הרה"ק הכנסת מרדכי זיע"א איזה שינוי בהנהגתו מבכל השנה היה ביום תשעה באב, בכל השנה לא היו רואים אצלו כל שינוי חיצוני, אם כי ראה את החורבן הנורא במלחמת העולם, והיה לו צער נורא מכל מה שאיבד ר"ל, אולם רק ביום ת"ב היה ניכר עליו שינוי

ושמעתי מזקני זיע"א שסיפר על אביו אא"ז הרה"ק הקדושת אהרן זיע"א שהנהגתו ביום ת"ב היתה מעין המסופר על זקני הרה"ק רבי אברהם המלאך זיע"א, שהיה יושב בכל שנה ביום ת"ב על הארץ מערב ת"ב ועד למחרת היום כשראשו בין ברכיו ומעיניו זלגו במשך כל הזמן נהר של דמעות. אכן זו היא הנהגה של מלאך.

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

יש תשובה מהגאון המהרש"ם זצלל"ה )ח"א סי' פד( שכתב להתיר עגונה בתשעה באב, ומסיים שם 'ויען שמבואר בתשובות הב"ח החדשות סוף סי' סד כי מי שמתיר עגונה בזמן הזה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים העליונה, להציל בחינה אחת מאשת חיל, לכן נדחקתי לגמור התשובה היום ביום הצום על חורבן בית תפארתינו".

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

הס"ק מרוזי'ן זיע"א אמר "שבת חזון" הוא מלשון ראיה, שמשבת זו כבר צופים על הימים הק' הבעל"ט.

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

ידוע שבשבוע שחל בו יו"ט אין אומרים "ויהי נועם" בתפילת מעריב של מוצש"ק )עי' סי' רצ"ה(, א"כ מן הראוי היה שמכח אמונתנו שבמהרה יבנה המקדש,לא נאמר במוצ"ש שלפני ט"ב (בשנה רגילה) "ויהי נועם", שהרי בשבוע זה יחול יו"ט. ותירץ אדמו"ר זיע"א בהתבונן בטעם שאין אומרים "ויהי נועם" בשבוע שיחול בו יו"ט, כדאיתא במג"א דצריך ששה ימים למלאכה. והנה ל"ט המלאכות שבהם עוסקים אנו בששת ימי המעשה כפי שהזכרנו, נלמדים הם ממלאכת המשכן, ואם כן א"ש דהרי היו"ט שאנו מייחלים אליו הוא יו"ט של בנין בית המקדש, וזה יעשה ע"י אלו ל"ט המלאכות, א"כ בודאי אומרים אנו "ויהי נועם"כדי להעתיר לפני השי"ת שנזכה לקיים אלו המלאכות עבור בנין בית המקדש, אשר זהו גופא ענין היו"ט המצופה.

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

מהנ"ל:איתא לבאר הטעם שלא נזכרו בתוה"ק המדות הישרות ולא נמנו במנין המצות, שכן המדות הן יסוד הכל ומבלעדיהן אין תורה ואין מצות. על דרך זה יש לומר גם דלא מצאנו מטבע ברכה על בנין בית או על המגורים בבית, שכן הבית הוא היסוד המאפשר את לימוד התורה וקיום כל המצות, ואין הוא כמצוה אחת מתוך כל המצות, לפיכך מצינו שקראו חז"ל "בית הכנסת" או "בית המדרש", ולא אמרו "מקום הכנסת" או "מקום המדרש", להדגיש שזהו היסוד והבסיס שתהיה לאדם קביעות וישוב הדעת לתורה ולתפילה ולא שיעסוק בהם בדרך עראי. זה היה ענינו של בית המקדש שהיה מדור להשראת השכינה ולהשפעת הקדושה,

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

כתיב 'גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה היא ישבה בגויים לא מצאה מנוח'. י"ל "גלתה יהודה", כיצד הגיעה למצב של גלות - מעוני ומרוב עבודה, כאשר אין ליהודי לחם לאכול אינו מסוגל לעבוד את ה' וללמוד ולהתפלל כראוי, כי מוחו טרוד בדאגות על המחיה ועל הכלכלה.

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

אדמו"ר זיע"א מסא"ג: איתא בגמ' )ברכות לג.( 'ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, דעה נתנה בין שתי אותיות מקדש נתן בין שתי אותיות'. הנה במאמר זה יש לבאר מ"ש בירושלמי )יומא א, א( וכן אמרו במדרש )שוח"ט, תהלים קלז( שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, שלכאורה הוא מפליא מאד לומר שיהודי שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, ביותר יש להבין איך שייך לומר זאת על דורות של צדיקים תנאים ואמוראים, ראשונים ואחרונים

ותירץ ע"פ ביאור המלבי"ם בפסוק 'נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם' )ישעיה מ, א(,מהו כפל הלשון "נחמו נחמו עמי", דרומז לב' זמני הגאולה, "בעתה" ו"אחישנה", דלכן כפל הכתוב "נחמו נחמו". וי"ל עוד דיש בזה רמז לב' מדרגות בעבודת האדם שעליו להשלים נפשו כדי לזכות לגאולה ולבנין בית המקדש. דהנה איסור ל"ט מלאכות בשב"ק נלמד ממלאכות שנעשו במשכן )שבת מט.(, וי"ל דנרמז בזה ששמירת שבת קודש הוא כבנין המשכן, והשומר שבת כהלכתו הרי זה כבונה המשכן, זהו גם פנימיות הענין של ל"ט מלקות ארבעים חסר אחת כעונש על חטא, שרומז על הפגם בקומת האדם, ועל פגם בתיקון ל"ט המלאכות שצריך האדם לתקן הוא נענש בל"ט מלקות )עי' מאור עינים פר' קדושים ד"ה וזהו אלה הדברים(. נמצא דהשומר שבת כראוי הרי זה בחי' בנין המשכן, וגם בפרט מי שמתקן מעשיו ודרכיו בעבודת השי"ת בכל ל"ט המלאכות שהם תיקון העולם, הרי הוא בונה בזה את חלק בית המקדש הפרטי שלו. לפי"ז יתבאר כפל הלשון "נחמו נחמו עמי", דרומז לב' חלקי העבודה בתיקון פגם החורבן, שהוא שמירת שבת קודש בכלל, וקיום המצות בסור מרע ועשה טוב בפרט, שע"י ההתנהגות כראוי לערליכר איד פועל התיקון של חלקו הפרטי בבנין בית המקדש, ובזה זוכים לנחמה בכפליים. זהו שאמרו "כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו", דמי שיש בו דעה נכונה ועובד את השי"ת כראוי, ומתעלה בקדושת השבת אשר מיניה מתברכין כל שיתא יומין הרי הוא משלים את חלקו בבנין בית המקדש, וע"ד מאמרם ז"ל 'דעה קנית מה חסרת', ומה שאמרו דמי שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו הכוונה למי שאינו משלים את חלק עבודתו שעליו לתקן.

עמי עשו
הודעות: 4648
הצטרף: 29 אוקטובר 2020, 22:59
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 1481 פעמים

Re: תמוז אב וג' השבועות ייהפכו לששון ושמחה

נושא שלא נקרא על ידי עמי עשו »

כבו''ק מרן אדמו''ר שליט''א מסא"ג שאל לאחר מעריב אור לג' אייר מהו הטעם המבואר בראשונים שאין מברכים שהחיינו על מצות ספירת העומר, ואמר א' הנוכחים את דברי הר"ן: "ולספירת העומר אין בו זכר לשום הנאה אלא לעגמת נפש לחורבן בית מאווינ . והוסיף ושאל, עדיין יש להבין הרי בספירת העומר אנו מקיימים מצוה, וא"כ מדוע שלא יברכו על כך שהחיינו. ופו"א, הנה בשו"ע מבואר שהפסקה בין גאולה לתפילה היא חמורה יותר מהפסקה באמצע קריאת שמע, ששואל מפני השלום ומשיב מפני הכבוד, אך בין גאולה לתפילה אסור להפסיק אפילו בדברים כגון אלו, הכל בכדי שיסמכו גאולה לתפילה. וי"ל בדרך רמז טעם חומר הדבר, שהוא כדי ללמדנו עוצם מעלתה של הגאולה השלמה, דהנה עצם התפילה לפני השי"ת שייך בכל זמן, אולם הבקשות הפרטיות בין מה שמבקשים בגשמיות ובין מה שמבקשים ברוחניות בתפילה, הכל נובע מכך שאנו שרויים בגלות, וכשיגיע זמן הגאולה לא יהיה כל צורך בבקשות גשמיות, ואפילו בקשות רוחניות. לכן סומכים גאולה לתפילה, כדי לרמז שכל מה שעומדים להתפלל ולבקש בקשות כי עדיין לא זכינו לגאולה, אבל בזמן הגאולה לא יצטרכו לבקש את כל הבקשות האלו, אלא יתפללו רק בכדי להתקשר להשי"ת. כשיודעים עד כמה גדולה ונשגבה היא הגאולה השלמה, ומצפים ומייחלים כל כך שכבר תהיה הגאולה, והכאב על החורבן הוא גדול וקשה כל כך, וכמבואר במשנה סוטה )פרק ט', משנה טו( עוצם הצער והכאב על חורבן בית המקדש, לכן במצוה שיש בה מעין החורבן, איך אפשר לברך שהחיינו, איך אפשר לברך שהחיינו" וסיים "יעזור השי"ת שנזכה לגאולה השלמה בקרוב".

שלח תגובה