תורת הבטחון

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

מנהלים: יאיר, אחד

יהיה טוב
הודעות: 335
הצטרף: 01 יולי 2014, 15:06
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 52 פעמים

תורת הבטחון

נושא שלא נקרא על ידי יהיה טוב »

קיבלתי במייל

בס''ד
לכבוד נכבד שליט"א,
ברוכים הבאים בשם ה'!
שמחה גדולה אצלי, לשלוח גליון 'תורת בטחון' בכל שבוע, בעזהי''ת.
הנה בטחון בהשי"ת, אינו רק מדה טובה והנהגה טובה, אלא הוא אחת מן המצות שבתורה. [ונחלקו הראשונים מהיכן נלמד מצות בטחון.] וכל רגע ורגע שמקיים מצות בטחון באמונה שלימה איכא קיום מצוה, ולא עוד אלא שכ' הראשונים דהמקיים מצות אמונה הוא כאילו מקיים כל התרי"ג מצות! דברים נוראים!
כידוע, שמדת הבטחון הוא מדה נחוץ עד מאוד. וכמו שהתחיל החובת הלבבות שער הבטחון "שהוא צריך יותר מכל הדברים לעובד האלהים יתברך". וכתב הגר"א במשלי (כב, יט) "שעיקר נתינת התורה לישראל הוא כדי שישימו בטחונם בה'". דברים נוראים! וכן מובא מהגר"א (אבן שלמה פ"ג) וז"ל, "ועיקר הכל הוא הבטחון, ומי שהוא מחסר בטחון אין תורתו מתקיים בידו וכו', ומי שלבו טוב במדת הבטחון אף על פי שעובר על עברות חמורות, הוא יותר טוב ממי שמחסר בטחון שעי"ז בא לידי קנאה ושנאה, אע"פ שעוסק בתורה ובגמילות חסדים, שכל זה אינו אלא לעשות שם", עכ"ל.
וזהו חוץ מן התועלתיו של בטחון בעניני רוחניות: דהבוטח בה' זוכה להיות דבוק בהשי"ת, וזוכה שהשכינה שורה עליו, וע"י בטחון זוכה ליכנס לגן עדן, ואפילו אם נכנס לגיהנום אם בוטח בהשי"ת יוצא מגיהנום!
והתועלתיו של בטחון בעניני וגשמיות. דמי שבוטח בהשי"ת מובטח לו שלא יחסר ממזונותיו, ויחיה בבריאות הגוף, ובריאות הנפש, וחיים של מנחות הנפש, ואינו ירא משום בן אדם. וישיג כל משאלות לבו בהרחבה.
ובכל מצב שהיא, הבוטח בה' יודע שיש תקוה! אפילו אם נראה שעל פי דרך הטבע אינו תקוה, אבל הבוטח בה' מאמין שהשי"ת הכל יכול ליכול להושיעו אפילו שלא על פי דרך הטבע!
הבוטח בהשי"ת, זוכה לשמירה מעולה מאת השי"ת בעצמו, כמו שכתב המלבי"ם (תהלים צ"א) וז"ל, "אבל ה' יאמר, לא אעזוב את שמירתו אל מלאכים שהם ישמרוהו בדרך הטבע שיתרחק מן המזיק ושינצל בדרך הקרוב אל הטבע, כי רק בעצמי אשמרהו בענין נעלה מדרך הטבע", עכ"ל. דברים נוראים!
וכל זה שזוכה ע"י בטחון, אינו תלוי כלל בזכויותיו, אפילו אם חטא, וכדברי המדרש "אפילו רשע ובוטח בה' חסד יסובבנו"!
מצו"ב ב' מאמרים בענין בטחון. א- בענין נחיצות מדתהבטחון. ב- בענין עיקר הכל הוא בטחון. וב' מאמרים אלו מבואר גדול הענין של בטחון בהשי"ת.
אבקש אם אפשר להעביר הגליונות לאחרים לתועלת זיכוי הרבים. ואם מעכ"ת יודע על מי שרוצה להרשם לקבל גליון 'תורת בטחון' בכל שבוע נא לבקש בכתובת torasbitachon@. .
ותוכן הגליון השבועי, הוא לימוד יסוד אחת במדת הבטחון מפרשת השבוע, וביאור הדברים לחזק מדת הבטחון בהשי"ת. אשמח מאוד לקבל הערות והוספות, מחשבות רעיונות וכדומה על הגליון. ואם ימצא איזה טעות, נא להודיעני.
האלקים ישימנו מן הבוטחים עליו הנמסרים לדינו בנראה ובנסתר ברחמיו, אמן!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה